W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 r.


UCHWAŁA Nr XXXIX/213/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 24 listopada 2005 roku

W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) art.4 i art.5 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z pó?niejszymi zmianami (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne;) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 pa?dziernika 2005 r.

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP nr 68 poz.956)

Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :

1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,56

2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50zł

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58

4. Od 1m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,65zł

5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 6,00zł

w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00zł

6. Od wartości budowli 2%

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,66

8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61

9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,30

w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30

10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta

 

§ 2

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 10,-zł

 1. Podatek jest płatny bez wezwania do końca marca każdego roku , lub w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Gminy w Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa.
 2. Podatek uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.

§ 3

 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w wysokości:
 2. - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy 33,00 zł

  - przy sprzedaży z wozu konnego 27,00 zł.

  - przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów 5,00 zł

  - za zajęcie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie
  od branży 15,00zł

 3. Pobór opłaty targowej następuje przez Samorządową Instytucję Kultury GOK w Walimiu.
 4. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.

 

§ 4

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,72zł

2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę

w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych

w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka.

3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, hoteli,

właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.

4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot.

5.Opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu , w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych,

pensjonatach, hotelach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.

6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów , kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych

zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.

§ 5

1. Ustala się opłatę administracyjną :

- za wydanie opinii z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 204,49zł

2. Opłatę administracyjną uiszcza się w dniu złożenia wniosku.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVII/141/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały

Rada Gminy jest zobowiązana corocznie ustalać stawki podatków i opłat lokalnych.

W Monitorze Polskim numer 68 poz. 956 ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005 roku określające wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych tj, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej.

Jest to realizacja dyspozycji przewidzianej w art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały rady gminy w sprawie podatków i opłat który po przyjęciu przez radę będzie obowiązywać na terenie gminy w roku 2006.

 

 

 

Sporządził LM