XXXIX/219/2005


UCHWAŁA Nr XXXIX/219/2005

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/21/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi we władaniu gminy Walim i czynszów najmu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ?a? i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

W § 3 ust. 2 , § 5 ust. 1d, § 9 , § 13 oraz § 15 skreśla się słowa Zarząd Gminy i zastępuje słowami Wójt Gminy.

§ 2

  1. W § 7 ust. 1 skreśla się punkt e
  2. Do § 7 dodaje się ust. 2 o treści :

Zwalnia się z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu najmu lub dzierżawy lokale będące we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z zakresu opieki społecznej oraz kulturalno-oświatową tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Nr XXXVIII/209/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/21/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. została uchylona przez wojewodę dolnoŚląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10 listopada 2005 r. z powodu błędnego zapisu § 3 w/w uchwały który brzmiał :

?Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego? a winno być ?Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego?

W związku z powyższym uchwała z poprawionym § 3 powinna zostać podjęta ponownie na dzisiejszej sesji.