XXXIX/220/2005


UCHWAŁA Nr XXXIX/220/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 24 listopada 2005 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Walim na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Zmienia się tre?ć załącznika do uchwały budżetowej Nr XXXI/162/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na 2005 r. w sposób następujący :

- załącznik Nr 10 do uchwały, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. ?Termomodernizacja Zespołu Szkół-budynków : Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Walimiu? został zmieniony załącznik do uchwały budżetowej tj. ?Limity Wydatków na WPI? zgodnie z zasadami dofinansowania oraz wnioskiem