XXXVIII/212/2005


UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/2005

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 26 października 205 r.

 

W sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Gminy Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

Rada Gminy w Walimiu nadaje dla

Pana Michała Gorczakowskiego

Tytuł Zasłużonego dla Gminy Walim

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki