Uchwała Nr XXXV/194/2005


UCHWAŁA Nr XXXV/194/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 czerwca 2005 r. W sprawie stwierdzenia wyga?nięcia mandatu Radnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Stwierdza się wyga?nięcie mandatu radnego Rady Gminy w Walimiu z okręgu wyborczego Nr 2 w Walimiu Pana Marka Apanasewicza, z listy Nr 8 Komitetu Wyborczego Wyborców ?Jedynka? który złożył pisemną rezygnację w dniu 14 kwietnia 2005 r. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2005 r. Radny Marek Apanasewicz złożył pisemna rezygnację z funkcji radnego Rady Gminy Walim. W myśl art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1999 r. Ordynacja wyborcza do rad gmina, rad powiatów i sejmików województw Pisemne zrzeczenie się mandatu powoduje wyga?nięcie mandatu radnego. W związku z powyższym uchwała jest zasadna.