Uchwała nr XXXV/198/2005


UCHWAŁA Nr XXXV/198/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 czerwca 2005 r. W sprawie przekazania do realizacji zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dla OPS w Walimiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Przekazuje się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu realizację zadań wynikających z ustawy, w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. § 2 Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu Panią Barbarę Grześków do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw wynikających z ustawy postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Z dniem 1 lipca 2005 r. wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Regulacja w/w ustawy zmienia ustawę o świadczeniach rodzinnych wprowadzając między innymi dodatki dla rodzin wielodzietnych. Osoby samotnie wychowujące dzieci, na rzecz których zostały orzeczone alimenty, które są nieściągalne, otrzymają od gminy zaliczkę alimentacyjną w miejsce dotychczasowego dodatku. Zaliczki te dotyczą osób w rodzinach których dochód na osobę nie przekracza 583,-zł. W celu terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy, OPS podejmie działania mające na celu skompletowanie dokumentacji i ustalenie osób uprawnionych do otrzymania zaliczki alimentacyjnej. Pierwsze zaliczki mają być wypłacone w miesiącu wrześniu br. Ustawa ta nakłada dodatkowe obowiązki na OPS w zakresie współpracy z komornikiem i ściąganiem wypłaconej zaliczki od dłużników. Przekazanie zadań wynikających z ustawy dla OPS zapewni prawidłową ich realizację.