Walim, dnia 12.11.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WALIM

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Walim.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2019, poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał:

- nr IX/72/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim,

- nr XI/92/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gm. Walim,

- nr VII/64/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim.

           

W związku z podjęciem uchwał podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Walim, na podstawie w/w uchwał.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Walim, ul. Boczna  9, 58-320 Walim.

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń,

2. Prasa lokalna,

3. BIP.