w sprawie: przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim.


 

UCHWAŁA Nr XXXIV/191/2005
Rady Gminy w Walimiu
z dnia 24 maja 2005 r.
 
w sprawie: przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim.
  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy
w Walimiu uchwala, co następuje:
 
§ 1
W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art.14 ust.5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim.
 
§ 2
 Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony
w skali 1:5 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
 
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                Jan Rudnicki
UZASADNIENIE
 
 
 
            Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim, obejmującego działkÄ? nr 89 o powierzchni 0,40ha, przystępuje się w związku z wnioskiempana Wiesława Podhajskiego, zamieszkałego Olszyniec, ul. Świdnicka 10.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go na cele usługowe (stacja paliw, obiekty obsługi turystycznej). Teren objęty opracowaniem położony jest przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 383 z Jedliny Zdrój do Walimia i drogi powiatowej nr 3359 D, w sąsiedztwie terenów zainwestowanych.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałę nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Teren znajduje się w strefie B, obejmującej obszar, gdzie wiodącę funkcję jest działalność produkcyjna związana zarówno z przemysłem jak i rolnictwem oraz turystykę.
 
            Na podstawie wyników analiz: zasadności przystępienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązał
z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.