Uchwała nr XXXIII/183/2005


UCHWAŁA Nr XXXIII/183/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 29 kwietnia 2005 r. W sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 196/2005 Wójta Gminy Walim w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Walim ograniczenia sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w dniach 5-8 kwietnia 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu zatwierdza zarządzenie Nr 196/2005 Wójta Gminy Walim z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Walim ograniczenia sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w dniach 5-8 kwietnia 2005 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki