Uchwała nR xxxiii/182/2005


Uchwała Nr XXXIII/182/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), gm. Walim. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó?niejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XIX/102/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy u c h w a l a, co następuje: § 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej, położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), gm. Walim. 2.Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1 000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w za-kresie ustalonym legendą. 3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-łączniku nr 2 do uchwały. § 2 Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospo-darowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i ozna-czonych na rysunku planu symbolami: ? 1 MN, 2 MN - Tereny rolne (częściowo użytkowane). Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązuje ustalona na rysunku planu zasada podziału terenu na działki budowlane, nieprzekraczalna linia zabudowy i za-sada lokalizacji budynku na działce. ? 3 P/U, 4 P/U, 5 P/U - Tereny rolne (częściowo użytkowane). Ustala się przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową. Obowiązuje ustalona na rysunku nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja wjazdów na działki oraz zasada podziału terenu na działki budowlane. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 1) Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego formułowane są w odniesieniu do następujących terenów: - projektowanej zabudowy mieszkaniowej, - projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, - komunikacji. a) dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się: - realizację budynków mieszkaniowych jednorodzinnych z możliwością lokalizacji obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym prze-znaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń; - projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej; - zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej; - zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu; b) dla terenów projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się: - na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej (oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U) ustala się realizację obiektów: produkcyjnych, usługowych, magazynowych, składowych oraz budynków pomocniczych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej architektury, zieleni towarzyszącej i izolacyjnej oraz ogrodzeń; - od strony ciągów komunikacyjnych, pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy obowiązuje wykonanie pasów zieleni wysokiej w formie zwartej, z nasadzeniami drzew i krzewów. Zaleca się stosowanie gatunków rodzimych, dostosowanych do warunków klimatyczno-glebowych tego obszaru. W strefie zieleni zaleca się lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych; - ustala się możliwość realizacji komunikacji drogowej wewnętrznej na terenach oznaczonych symbolem P/U w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. c) ustalenia dotyczące realizacji układu komunikacyjnego: - przy trasowaniu i realizacji przebiegu ulic zakres niezbędnych prac ziemnych ograniczyć do minimum, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu; - wymagane jest wykonanie pasów zieleni towarzyszącej komunikacji drogowej. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ochronie podlegają: - zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, - zasoby przyrody ożywionej. 1) Ustala się zachowanie pojedynczych drzew a także zwartych zadrzewień. Wprowadza się obowiązek zagospodarowania zielenią wysoką terenów nienadających się pod zabudowę, jako zielni spełniającej funkcję ochrony akustycznej, optycznej oraz chroniącej przed negatywnym wpływem projektowanego zainwestowania na istniejącą zabudowę mieszkaniową. 2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska no?ników energii (gaz, olej, energia elektryczna). 3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki komunalnej. 5) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi. 6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem. 2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym. 3) Wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjno-usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania. 6. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynku na działce, wysokość zabudowy, geometrię i sposób pokrycia dachów, minimalną powierzchnię części działki przeznaczonej pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne. 1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, która jednocześnie stanowi nieprze-kraczalną dla zabudowy gospodarczej, b) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, c) obowiązują dachy strome, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, d) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 2) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3P/U, 4P/U, 5P/U obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na rysunku planu, b) wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji lub 20,0m, w uza-sadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację pojedynczych budynków wyższych, kształtowanych jako dominanty urbanistyczno-architektoniczne; ich szczegółowa lokalizacja winna być poprzedzona studium krajobrazowym, c) w zagospodarowaniu działek należy przewidzieć zieleń towarzyszącą, której łączna powierzchnia nie może być mniejsza niż 15% powierzchni działki. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie. W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. 1) Dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej plan ustala zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę. a) dla zabudowy mieszkaniowej modyfikacje podziału możliwe są przy zachowaniu następujących kryteriów: - zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi, - minimalna powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m2, - szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 18,0 m, - możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. b) dla zabudowy produkcyjno-usługowej wielkość i forma działki winny wynikać z potrzeb inwestora, przy zachowaniu zasady podziału terenu na działki budowlane określonej na rysunku planu. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z prze-pisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 2) Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkaniowego. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się: a) drogą dojazdową (KD-D 1/2) o następujących parametrach: - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, - minimalna szerokość jezdni 6,0 m, - obowiązują chodniki od strony zabudowy, - w zagospodarowaniu działek budowlanych należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających czasowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z prze-znaczenia terenu. b) drogami wewnętrznymi (KDW), szerokość w liniach rozgraniczających od 8,0 do 10,0 m, ulica pieszo-jezdna. c) wprowadza się zakaz wjazdów na teren działek bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 379. d) dla drogi wojewódzkiej nr 379 dopuszcza się poszerzenie linii rozgraniczających drogi określających stan władania tj. granicę istniejącego pasa drogowego, jeśli wynikać to będzie z wykonanych projektów modernizacji drogi.. 2) Sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi. 3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną wymaga rozbudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, c) odprowadzanie ścieków sanitarnych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni lokalnych, d) odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu, do rowów na warunkach określonych przez jego zarządcę. 4) W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców. § 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. § 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej, położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), gm. Walim z ustaleniami studium zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/281/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 września 2000r., Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Walim przedstawił Radzie Gminy w Walimiu wyniki oceny zgodności projektu planu z ustaleniami studium, stwierdzając zgodność projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w jego podstawowych elementach. - Projekt planu w pełni uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe zapisane w studium. - W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy świdnica określono tereny niezbędne pod nowe zainwestowanie, obejmujące: - zabudowę mieszkaniową, wynikającą z potrzeb wspólnoty samorządowej oraz sąsiednich gmin miejskich, - zabudowę produkcyjno-usługową, - zabudowę usługową, - tereny kwalifikowane pod rozwój funkcji rekreacyjnej. Dla terenów zainwestowania wiejskiego określono granicę zainwestowania, która w uzasadnionych przypadkach może być korygowana na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - W granicach obszaru ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty chronione z mocy prawa, obszar ten nie jest zagrożony powodzią nie występują złoża surowców, - W obszarze tym nie stwierdza się kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej i komunikacji. Uzasadnienie do uchwały XXXIII/182/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. Rada Gminy w Walimiu uchwałą nr XIX/102/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów). Przedmiotem opracowania jest umożliwienie zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej oraz stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji tej funkcji. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag. Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/17/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/182/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 29 listopada 2004 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walimiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 8 do 29 grudnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 29 grudnia 2004 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Walim można było składać do dnia 12 stycznia 2005 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów). Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu.