Walim, 07 sierpnia 2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALIM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Walim

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, poz. 1945), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081) oraz uchwał:

 

 - nr XI/55/2015 Rady Gminy Walim z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim,

- nr XXIX/172/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim,

- nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim,

- nr XXXVII/235/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie (ul. Drzymały), gmina Walim,

- nr XXXVII/233/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (działka nr 260), gmina Walim,

- nr XL/248/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica (działka nr 77/5), gmina Walim,

- nr XL/247/2018 Rady Gminy Walim z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia 2019r. do 04 września 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu
03 września 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów planów.

 

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2019 r.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

Rozdzielnik:                                                           

1. Tablica ogłoszeń,

2. Monitor Urzędowy,

3. BIP.