Uchwała nr XXXII/171/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/171/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. W sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 2001 Dz. U. Nr 13 poz. 123 z pó?niejszymi zmianami) art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) oraz art. 40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala: STATUT SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu, zwana dalej ?Biblioteką? jest SAMORZĄDOWĽ INSTYTUCJĽ KULTURY utworzoną uchwałą Rady Gminy 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Walimiu ul. Długa 8, a terenem jej działania jest gmina Walim. 3. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych w: - Zagórze Śl. ul. Główna 16 - Dziećmorowice ul. H. Sienkiewicza 75 - Punktach Bibliotecznych działających w świetlicach wiejskich na terenie gminy. § 2 Biblioteka działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) 2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z pó?niejszymi zmianami). 3) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z pó?niejszymi zmianami). 4) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121. poz. 591 z pó?niejszymi zmianami). 5) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami). 6) Postanowień niniejszego Statutu. § 3 Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. ROZDZIAŁ II CELE I ZAKRES DZIAŁANIA § 4 Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. § 5 Zakres działania Biblioteki obejmuje całą gminę. Do zadań biblioteki należy: 1. Gromadzenie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym. 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej. 5. Podejmowanie różnorodnych działań, mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 8. Poradnictwo fachowe dotyczące posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich. § 6 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej. 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. ROZDZIAŁ III ORGANY ZARZĽDZAJĽCE, DORADCZE I NADZORCZE § 7 1. Biblioteką kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy 2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pracowników działalności podstawowej. 3. Zwierzchnikiem dyrektora Biblioteki jest Wójt Gminy 4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: a) kierowanie bieżącą działalnością b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz c) zarządzanie majątkiem gminnym przekazanym do dyspozycji Biblioteki d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych § 8 Pracownicy działają w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym, zakresach obowiązków i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań. § 9 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. § 10 1. Schemat organizacyjny Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu 2. Organizację wewnętrzną Biblioteki w tym również filii określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy. § 11 1. Wójt Gminy w Walimiu sprawuje nad Biblioteką nadzór administracyjno-finansowy. 2. Nadzorowi temu podlega: a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem gminnym, b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych. 3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Wójt Gminy ma prawo wydelegować imiennie pracowników Urzędu Gminy w Walimiu, do których obowiązków służbowych należą sprawy kultury. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 maja prawo: a) wstępu do Biblioteki w godzinach otwarcia, b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru, 5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględniania odmówić jego podpisania. 6. Tre?ć protokołu, wraz ze stanowiskiem dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia. 7. Dyrektor ma prawo odmówić podpisania wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji. § 12 Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 a ust. 1 ustawy o bibliotekach. ROZDZIAŁ IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ § 13 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości. 2. śródłami środków finansowych są: a) dotacje z budżetu gminy b) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej c) darowizny, spadki, zapisy d) kredyty bankowe e) odsetki z lokat bankowych f) inne dozwolone prawem 3. śródłami środków finansowych mogą być także: a) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę w dniu 1 stycznia 1999 r. b) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU § 14 1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor. 2. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedkłada Wójtowi Gminy. 3. Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. § 16 Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. § 17 Traci moc § 3 uchwały Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna. § 18 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 19 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Wyciąg z ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pomniejszymi zmianami) Art. 9. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. 2. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności; 1. lokal, 2. środki na: a) wyposażenie, b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, c) doskonalenie zawodowe pracowników. Art. 18. 1. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Art. 19. Biblioteki Publiczne organizowane są w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. W tym celu w każdym województwie jest organizowana i prowadzona jest biblioteka wojewódzka biblioteka publiczna, a w każdej gminie co najmniej jedna gminna biblioteka publiczna, wraz z odpowiednia ilością filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Wyja?nia się, że do kilku lat w strukturę biblioteki wchodzą punkty biblioteczne organizowane w świetlicach wiejskich i prowadzone przez pracowników zatrudnianych na podstawie umów ?zlecenie. Punkt biblioteczny w Jugowicach prowadzi Pani Barbara Kręciproch. Punkt biblioteczny w Glinnie prowadzi Pani Elżbieta Jarachowska. Punkt biblioteczny w Niedświedzicy prowadzi Pani Teresa Sobczyńska. Wynagrodzenie pracowników punktów wynosi od 50-150 zł brutto miesięcznie i jest uzależnione od ilości zapisanych czytelników w danym punkcie. Przy czym w 2004r. najwyższą stawką była kwota 100 zł brutto. Punkty biblioteczne prowadzone są w zależności od potrzeby mieszkańców sołectwa. Z punktów bibliotecznych korzystają wszystkie grupy wiekowe czytelników. UZASADNIENIE Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu został nadany uchwałą Nr XXIX/149/2000 Rady Gminy w Walimiu z dnia 21 grudnia 2000r. W okresie tym nastąpiły istotne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, w wyniku których zadania Zarządu Gminy przejął wójt. W zakresie zmian schematu organizacyjnego uznano za konieczne zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej dostosować go do obowiązujących przepisów w tym z treścią załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach i trybu stwierdzania tych kwalifikacji określającego pracowników działalności podstawowej. W kompetencji dyrektora jest zatrudnianie, awansowanie pracowników na poszczególne stanowiska uwzględniając między innymi staż pracy, wykształcenie i inne. Określenie to pozwoli na uniknięcie zmian schematu organizacyjnego i jego ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego w związku ze zmianami na stanowiskach działalności podstawowej. Statut nadany przez Radę w 2000r. nie podlegał obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 marca 2004r orzekł, że statuty samorządowych instytucji kultury są aktami prawa miejscowego i należy je publikować w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Wnioskuje się o uchwalanie jednolitego tekstu Statutu po wprowadzonych zmianach, który po uchwaleniu przez Radę Gminy zostanie przesłany do publikacji.