1/06

Walim, 2006-06-23

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

nazwa zamówienia:

Swiadczenie usług przewozowych dzieci klas 0-III w roku szkolnym 2006/07 z miejsca zamieszkania z terenu Dziećmorowic i Starego Julianowa do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu - dzielnica Rusinów.Liczba dzieci korzystających z przewozu 35 z tego 7 dzieci ze Starego Julianowa ,10 dzieci z ul.bystrzyckiej i 18 dzieci z Dziećmorowic

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zespół Obsługi Szkół

Boczna 8

Kod 58-320 Walim

Strona WWW

E-mail gzosz@wp.pl

Godziny urzędowania 7:00 - 15,30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

przewóz dzieci odbywać się będzie wg następujących wstępnie kursów:

Kurs ranny -Stary Julianów odjazd 7:10, Dziećmorowice (końcowy przystanek MZK ) odjazd 7:20 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu.

Kurs powrotny - odjazd ze Szkoły Nr 31 o godz. 12,30 do Dziećmorowic i Starego Julianowa

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

   

Dodatkowe przedmioty

   

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

2006-09-01 do 2007-06-22

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium:

wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół

Boczna 8

Kod 58-320 Walim

1

do dnia 10.07.2006r do godz. 10:00

 

do dnia 2006-07-10 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół

Boczna 8

Kod 58-320 Walim

Pokój

 

dnia 10.07.2006 o godz. 12:00.

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-08-09

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

umowa ramowa

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

informacje o dynamicznym systemie zakupów

adres strony internetowej

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej

adres strony internetowej

 

 

____________________________________

Nazwa zamawiającego