Uchwała nr XXXII/174/2005


UCHWAŁA Nr XXXII/174/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia w szkołach podstawowych i gimnazjum rachunku dochodów własnych - pomoce Na podstawie Art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.osamorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) w związku z art.18 a ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z pó?niejszymi zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Tworzy się w Zespole Szkół w Walimiu (Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach rachunek dochodów własnych. § 2 Dochody będą pochodziły z następujących śródeł: 1.spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 2.odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce 3.wpływy z wystawianych duplikatów świadectw 4.innych śródeł ( festyny, zabawy organizowane przez szkoły) § 3 Dochody własne jednostek przeznacza się na: 1.cele wskazane przez darczyńcę 2.sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów wymienionych w § 2 pkt 2 ,3,4 3.zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych 4.zakup nagród dla uczniów na konkursy szkolne § 4 Dysponentem rachunku dochodów własnych jest dyrektor szkoły, który wykonuje dyspozycje za pośrednictwem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu § 5 Dochody gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Wypłaty z tego rachunku mogą być dokonywane do wysokości zgromadzonych na nim środków finansowych. § 6 Podstawą gospodarowania dochodami jest roczny plan finansowy określający wydatki i dochody w układzie klasyfikacji budżetowej. Dochody własne szkół zwolnione są z wpłat do budżetu gminy .Pierwszy roczny plan finansowy obejmuje okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do końca roku. § 7 Roczny plan finansowy zatwierdza Dyrektor Szkoły i przekazuje do Gminnego Zespołu Szkół w Walimiu § 8 Gminny Zespół Obsługi Szkół sporządza sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków szkół § 9 Plan i sprawozdanie z dochodów własnych oznaczone są symbolem działu, rozdziału właściwego dla szkoły dysponującej dochodami. § 10 środki specjalne szkół mogą funkcjonować do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych. Ustalone na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki ,zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych w miejsce których został utworzony ten rachunek, stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tego rachunku. § 11 Tracą moc Uchwały : Nr XIII/72/99 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej w Walimiu, Nr XIII/73/99 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej w Jugowicach, Nr XIII/74/99 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Publicznym Gimnazjum w Walimiu § 12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie: W związku z ustawą z dnia 25 listopada 2004r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z dnia 27 grudnia 1994r), samorządowe jednostki budżetowe nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w formie środka specjalnego. środek specjalny może funkcjonować do czasu utworzenia rachunku dochodów własnych , nie dłużej niż do 31.03.2005r . Zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych. śródłem finansowania będą dochody i wydatki określone w Uchwale Rady Gminy .