Wykaz Nr  6/2019 z  dnia  04 kwietnia 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 30638/9

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

  82/3

 1,9481 ha

Działka niezabudowana,  położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo oraz terenów zalesionych.

Teren z dużym spadkiem w kierunku zachodnim.

Kształt działki nieregularny.

 W ewidencji gruntów  działka oznaczona jest jako łąka V- 1,2385 ha i Las IV- 0,7096 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :  

22 R - tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia oraz zalesienia śródpolne.

Dopuszcza się funkcję rekreacji zimowej oraz lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

 35 700, 00 zł.

2

SW1W/000

30637/9

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

  82/2

 1,2155 ha

Działka niezabudowana,  położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo oraz terenów zalesionych.

Teren z dużym spadkiem w kierunku zachodnim.

Kształt działki nieregularny.

 W ewidencji gruntów  działka oznaczona jest jako RVI- 1,2155 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :  

22 R - tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia oraz zalesienia śródpolne.

Dopuszcza się funkcję rekreacji zimowej oraz lokalizację stawów rybnych.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem.

 21 700, 00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  04 kwietnia 2019 roku.

Wykaz  podlega :  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  04.04.2019 r. do  26.04.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).