Wykaz Nr  4/2019 z  dnia   28 marca 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 29302/5

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

 63/2

0,1652 ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze asfaltowej i drodze gruntowej w sąsiedztwie terenów rolnych, terenów budowlanych.   Kształt działki zbliżony do prostokąta. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.28 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

29 000 zł.

+ 23 % VAT

2

SW1W/000

 29302/5

Walim

obręb Walim

Nr obrębu

0009

 63/3

0,1966  ha

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze     gruntowej wewnętrznej w sąsiedztwie terenów rolnych, terenów budowlanych.   Kształt działki zbliżony do prostokąta. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem Bp.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :   D.28 MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

 i  mieszkaniowo - rekreacyjnej.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie

z przeznaczeniem

 30 000 zł.

+ 23 % VAT

3

SW1W/000

66896/6

Walim

obręb Walim

ul. Boczna  2/4

373

0,08 ha

udział w częściach wspólnych

516/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z   pokoju- kuchni o łącznej pow. użytkowej  11,80  m2  oraz pom. gosp. o pow. 1,16 m2  i stryszku o pow. 1,81 m2

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa nieuciążliwa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 4 900 zł.

4

SW1W/000

83529/8

Walim

obręb Walim

ul. Boczna  10/6

324/2

0,0397 ha

udział w częściach wspólnych

1838/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z  3 pokoi, kuchni, łazienki z wc , przedpokoju o łącznej pow. użytkowej  50,27  m2  oraz  komórki o pow. 5,40 m2  , piwnicy o pow. 3,76 m2  i  korytarza o pow. 3,50 m2

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa nieuciążliwa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 54 700 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od   28 marca 2019 roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od 28.03.2019 r. do  19.04.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).