Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

Wójt Gminy Walim ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

•          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych         państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa               wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość

             języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

           pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

           niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

           trzyletni staż pracy,

           wykształcenie średnie techniczne (preferowane budowlane) / wyższe administracyjne

           doświadczenie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

           umiejętność dobrej organizacji pracy,

           komunikatywność, dyspozycyjność.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA POWYŻSZYM STANOWISKU:

 wydawanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze            studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o            lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego,

• naliczanie opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z             uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• współpraca z uprawnionym urbanistą podczas sporządzania miejscowych planów        zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowego planu zagospodarowania          przestrzennego, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania            przestrzennego,

• wydawanie opinii co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania         przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu wstępnych       projektów podziału,

• udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

           życiorys (CV),

           list motywacyjny,

           kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe   kwalifikacje,

           kserokopia świadectw pracy,

           oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw        publicznych,

           oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

           oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (luty 2019r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 14,29%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego

do dnia 25.03.2019r do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

                                   Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 13.03.2019r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2019-03-13 13:34:56
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2019-03-13 13:35:58
Ostatnia zmiana:2019-03-13 13:48:22
Ilość wyświetleń:770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij