Uchwała nr XXXI/166/2005


UCHWAŁA Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 lutego 2005 r. W sprawie wystąpienia Gminy Walim ze Stowarzyszenia Dolny śląsk w Unii Europejskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu postanawia wystąpić ze Stowarzyszenia Dolny śląsk w Unii Europejskiej z siedzibą w Polkowicach. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Po dokonanej ocenie analizie działalności Stowarzyszenia Dolny śląsk w Unii Europejskiej z siedziba w Polkowicach uznano, że działalność ta dla gminy Walim jest niewspółmierna, nie adekwatna do płaconej przez Gminę składki członkowskiej która wynosi ok. 2.500,- zł Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2005 r. r. komisja jednogło?nie wnioskuje o wystąpienie ze Stowarzyszenia Dolny śląsk w Unii Europejskiej.