Uchwała nr XXXI/169/2005


UCHWAŁA nr XXXI/169/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy integralnej części miejscowości tj. części wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie? Na podstawie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r Nr 166 poz.1612) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Występuje się o zmianę urzędowej nazwy integralnej części miejscowości tj. części wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie? § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3 Traci moc Uchwała Nr XXV/128/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 września 2004 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy przysiółka wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie? § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie W Uchwale Nr XXV/128/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 września 2004 r w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy przysiółka wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie? omyłkowo wpisano w tytule uchwały oraz w § 1"przysiółek wsi Dziećmorowice" zamiast integralna część miejscowości tj. część wsi Dziećmorowice. Zgodnie z Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r , a także zgodnie z otrzymanym z Głównego Urzędu Statystycznego rejestrem TERYT w skład gminy Walim wchodzi 9 miejscowości i są to wsie oraz 5 integralnych części miejscowości. i są to części wsi. Jedną z integralnych części miejscowości - częścią wsi Dziećmorowice jest wpisana do Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce - Nowa Wioska.. Podjęta przez Radę Gminy Uchwała w sprawie zmiany nazwy jest jednym z załączników do wniosku Rady Gminy kierowanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - błędem byłoby wnioskowanie o zmianę nazwy przysiółka, bo takich na terenie Gminy Walim nie ma.