Wójt Gminy Walim

 ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe budowlane  lub pokrewne,

- trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

- znajomość programów kosztorysowania,

- uprawnienia budowlane,

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania, komunikatywność, dyspozycyjność,

- doświadczenie w pracy samorządowej

 

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

- opracowywanie założeń rzeczowo-finansowych do gminnych programów inwestycyjnych,

- przygotowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, dostaw i usług,

- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i   remontów     które są współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych gminy,

- prowadzenie i koordynowanie wszystkich bieżących spraw inwestycyjno-remontowych realizowanych na terenie gminy,

- współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie współorganizowania przetargów,

- opracowanie projektów programów związanych z rozwojem gminy,

- realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie referatu infrastruktury technicznej,

- koordynacja i nadzór nad pracą referatu IT.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,

- kserokopia świadectw pracy,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (styczeń 2019r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 14,29%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 

 

 

                                                           z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

                                   do dnia 08.03.2019r do godz. 13.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

            Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

 

Walim 22.02.2019r                                                             Wójt Gminy Walim

                                                                                              Adam Hausman

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Walim, dnia 25.03.2019r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i  Paweł Antczak zamieszkały/a Wałbrzych.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat

spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Paweł Antczak wykazał się dużą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwala sądzić, iż sprosta wszelkim zadaniom na w/w stanowisku.

 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 25.03.2019r