Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2019-02-14, Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu

 

KZ.271.2.1.2019                                                                                         Walim, 27.02.2019 r.

   

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu" oferty nadesłały 4 firmy:

 

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

(w złotych)

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK Wrocław Spółka z o.o.

Al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław

61.746,00

100

2

Świętokrzyska Grupa Geodezyjna Spółka Jawna

Ł. Dudek, R. Dusza

Ul. Górna 20 lok. 223, 25-415 Kielce

113.043,05

54,62

3

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

 "PIN-GEO" Piotr Borkowski

Ul. Główna 15/5, 58-321 Jugowice

89.334,90

69,12

4

Biuro Usług Geodezyjno - Kartograficznych

Jacek Ślusarczyk

Podlesie 3, 58-330 Jedlina Zdrój

92.650,00

66,64

           

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK Wrocław Spółka z o.o.

Al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław

 

Z firmą tą zostanie zawarta umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

KZ.271.2.1.2019                                                                                  Walim, dn. 14.02.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto pn. "Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu"

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu do 31.01.2021 roku.

Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych obejmuje w szczególności sporządzenie dokumentacji dotyczącej:

1)      podziałów nieruchomości,

2)      wznowienia i okazania granic nieruchomości,

3)      dokonania trwałej stabilizacji wznawianych punktów granicznych,

4)      rozgraniczenia nieruchomości,

5)      sporządzanie dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian użytków, 

6)      połączenia działek,

7)      usunięcia z map rozebranych budynków i budowli stanowiących treść ewidencyjną,

8)      pomiar budynków lub budowli stanowiących treść ewidencyjną, których brak na mapie.

9)      Wytyczenie na gruncie części działki pod dzierżawę np. garażu.

10)  Wykonywanie prac pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych

Zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego sporządzoną dokumentację wykonanej pracy, zgodnie z treścią zlecenia.

3. Oferta Wykonawcy powinna składać się z:

- zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 2 Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- zał. nr 3 Wzór umowy (zaparafowany przez Wykonawcę)

4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez przedstawienie następujących dokumentów:

.         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

.         Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii - wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 poz. 2101 ze zm.). Dokument należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Termin wykonania zamówienia: 31.01.2021 r.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową (pocztą tradycyjną) do dnia 22.02.2019 r, godz. 10:00.

7. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pani Bogumiła Kruk, tel. (74) 8494 350

8. Kryterium oceny ofert:

Cena - waga 100 %

9. Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 25.02.2019 r.

               

Załączniki do zapytania:

1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1

2. Formularz cenowy - zał. nr 2

3. Wzór umowy - zał. nr 3

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Aleksandra Ignaszak

 

Załączniki

Zał. nr 1 Oferta Wykonawcy (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Formularz cenowy (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Wzór umowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2019-02-14 10:56:20
Wprowadził do systemu:Justyna Kłos
Data wprowadzenia:2019-02-14 10:56:35
Opublikował:Justyna Kłos
Data publikacji:2019-02-14 11:00:28
Ostatnia zmiana:2019-02-27 10:44:56
Ilość wyświetleń:399
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij