Uchwała nr XXXI/168/2005


UCHWAŁA Nr XXXI/168/2005 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 lutego 2005 w sprawie zniesienia nazwy Dołki - integralnej części miejscowości tj. części wsi Jugowice Na podstawie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r Nr 166 poz.1612) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Występuje się o zniesienie urzędowej nazwy Dołki -integralnej części miejscowości tj. części wsi Jugowice § 2 Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Walim § 3 Traci moc Uchwała nr XXIX/152/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie skreślenia nazwy "Dołki" części integralnej wsi Jugowice z "Wykazu Urzędowych Nazw Miejscowości" § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie Na mocy art.8 ust 1,2, 4 pkt.1 obowiązującej Ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 Nr.166 poz.1612) Rada Gminy , na której obszarze jest położona miejscowość ma uprawnienia do wnioskowania o ustalenie, zmianę bąd? zniesienia nazwy miejscowości W Uchwale Nr XXIX/152/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia30 grudnia 2004 dwukrotnie użyto niewłaściwych sformułowań:  w tytule uchwały "w sprawie skreślenia nazwy Dołki części integralnej wsi Jugowice z "Wykazu Urzędowych nazw miejscowości"  w § 1 " występuje się o wykreślenie z Wykazu urzędowych nazw miejscowości...." Nowy "Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części" zostanie sporządzony przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej dopiero po szczegółowej weryfikacji urzędowego nazewnictwa w tym również ustaleniu , zmianie lub zniesieniu niektórych nazw w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy. Do przeprowadzenia weryfikacji zostały zobowiązane wszystkie gminne organy samorządowe.