Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i windykacji

 

 

WÓJT GMINY WALIM

OGŁASZA NABÓR

NA   STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i windykacji

1. Wymagania niezbędne:

a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)         wykształcenie wyższe,

e)         staż pracy minimum 3 lata .

2. Wymagania dodatkowe:

a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawy o pracownikach samorządowych,

            - kodeksu postępowania administracyjnego,

            - ordynacja podatkowa,

            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,

            - ustawy o ochronie danych osobowych,

            - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim

b)         dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,

c)         duża kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi

     Urzędu, materiałów dot. projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na              

     posiedzenia i obrady organów;

b)  przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

c)  przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

d) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań,

    posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta;

e)  protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;

f)  prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji;

g)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

h)  przyjmowanie i koorydno0wanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy;

i)  prowadzenie spraw związanych z windykacją należności gminnych, w tym podatków i opłat

    lokalnych;

j)  sporządzanie, aktualizowanie i wycofywanie tytułów wykonawczych od osób fizycznych;

k)  obsługa kancelarii Urzędu w razie nieobecności pracownika d/s obsługi kancelarii;

l)  zadania związane z obsługą sekretariatu.

4. Wymagane dokumenty:         

a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)     list motywacyjny,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

        i umiejętnościach,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie

        z obecnego miejsca pracy,

f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

j)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (sierpień2018) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminyw rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  13,86%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na  stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i windykacji

 do dnia 14.01.2019r do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r , poz. 1260).                                                                     

Klauzula o ochronie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl

3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.

7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Walim

                                                                                                          Adam Hausman

Walim 03.01.2019r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walim, dnia 17.01.2019r

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

URZĄD GMINY WALIM

58-320 WALIM UL. BOCZNA 9

 

 

 Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i windykacji

                                                                                                                                                                      nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

 Pan/i Paulina Kolasa zamieszkały/a Jugowice.

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów

spełniających wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Paulina Kolasa wykazała się  znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 17.01.2019r

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2019-01-03 09:55:13
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2019-01-03 09:58:15
Ostatnia zmiana:2019-01-17 13:21:14
Ilość wyświetleń:1066

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij