Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Kadencja 2018 - 2023

Załączniki

Zarządzenie 1/2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (194.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 2/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018 r. (432.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 3/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu (257.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 4/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 5/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 6/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (104.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 7/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2018r. (419kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 8/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 9/2019 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2018 Wójta Gminy Walim z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy/ najmu oraz (172.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 10/2019 w sprawie w sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 11/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 12/2019 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2019 rok (601.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 13/2019 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok (643.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 14/2019 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Walim (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 15/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 16/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (411.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 17/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych (336.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 18/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, najem oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego (394.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 19/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach (194.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 20/2019 w sprawie ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2019 r. (292.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 21/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu (215.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 22/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (412.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 23/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2019 Wójta Gminy Walim z dnia 14 stycznia 2019r w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich (180.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 24/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy/najmu. (291.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 25/2019 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2019-2028 (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 26/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości II przetargu (184.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 27/2019 w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę, najem oraz ustalenia czynszu dzierżawnego (407kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 28/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2018 (191kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 29/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (306.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 30/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 31/2019 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce numer 591/1 położonej w Walimiu (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 32/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 33/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (257.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 34/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu (299kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 35/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (188.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 36/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Walim na 2019 r (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 37/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 30/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim (182.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 38/2019 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewan (206.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 39/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (427.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 40/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r (368.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 41/2019 w sprawie monitoringu systemu teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji służących realizacji zadań publicznych w Urzędzie Gminy Walim (290.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 42/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (426.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 43/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (342.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 44/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 45/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/2017 Wójta Gminy Walim z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji stałej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Walim. (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 46/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 47/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (425.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 48/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dotyczącego Programu Współpracy Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (651.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę lub najem (669.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 50/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (376.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 52/2019 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 343/2018 Wójta Gminy Walim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 53/2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz najmu socjalnego lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (213.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 54/2019 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem (207.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 56/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 55/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2019 roku (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_57/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (384.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 58/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Walim, powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 271/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. (199.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 59/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 60/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (193.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 61/2019 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2020 rok (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 51/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 62/2019 w sprawie kontroli postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Walim na indywidualnych stanowiskach pracy (189.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 63/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (431.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 64/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego "Październik-2019" (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 65/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (442.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 66/2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Walim oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) (313.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 68/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (201.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 69/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Gminie Walim (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 67/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (391.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 70/2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2020 rok (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 71/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu (827.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 72/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. (410.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 73/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (429kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 74/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 75/2019 w sprawie zmian do zarządzenia w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Walim (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 77/2020 w sprawie zmian do zarządzenia w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Walim (460.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 76/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2019 r. oraz uaktualnienia WPF (490.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 79/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok (454.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 80/2020 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2020 rok (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 78/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r. (296.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 81/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 111/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Walim (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 82/2020 w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania postępowania z majątkiem pozostałym po terminie trwałości projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim". (196.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 83/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2020 r. (294.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 84/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Walim w 2020 roku (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 85/2020 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 86/2020 w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do realizacji konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027" z mieszkańcami gminy Walim (193.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 89/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (185.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 88/2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz najmu socjalnego lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Walim (215.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 91/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i k (379kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 92/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn."Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" (406.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 87/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2020 r. (418.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 90/2020 w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Walim (105.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 93/2020 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania postępowania z majątkiem pozostałym po terminie trwałości projektu pn."Rozwój społeczeństwa informacyjnego"" (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 94/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych (416.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 95/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn."Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu" (195.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 96/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizacj ę zadań publicznych na 2020 r. (325.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 97/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości (385.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 98/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 99/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych (609kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie 100/2020 w sprawie: powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Wójcie Gminy (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 101/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok (568.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 102/2020 w sprawie: zamknięcia Urzędu Gminy Walim (199.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 103/2020 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Walim w 2020 roku (323.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 104/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2019 r. (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 105/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok (820.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 106/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Walim (532.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 107/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 108/2020 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (338.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 109/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy (331.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 110/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu "Startegia Rozwojy Gminy Walim na lata 2020-2027" (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 112/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji "Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027" (202.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 111/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok (643.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 113/2020 w sprawie zawieszenia poboru podatków o formie inkasa (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 115/2020 w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Walim (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 114/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68/2019 Wójta Gminy Walim z dnia 04.11.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (200kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 116/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu (756.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 117/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Walimiu (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 118/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walim w roku 2020 (659.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 119/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Walim, powołanego zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 58/2019 z dnia 12 września 2019r. (213.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 120/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 121/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok (830kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 122/2020 w sprawie upoważnienia do podpisania spisów wyborców (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2018-12-13 08:34:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2018-12-13 08:35:04
Ostatnia zmiana:2020-07-02 13:06:32
Ilość wyświetleń:1933

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij