Uchwała nr XXX/159/2005


UCHWAŁA Nr XXX/159/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz w związku z uchwałą nr XIX/101/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwala się co następuje: § 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 1,60 ha, położony przy ul. Wiejskiej w Walimiu-drodze powiatowej nr 3356 D łączącej wsie Glinno i Walim. 2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1 000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu obowiązuje w za-kresie ustalonym legendą. 3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. § 2 Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. 1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospo-darowania poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i ozna-czonych na rysunku planu symbolami: ? 1 MN - Obecnie tereny rolne (trwałe użytki zielone). Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi na rysunku planu. ? 2 Ro - Tereny rolne (trwałe użytki zielone). Ustala się przeznaczenie terenu pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne (zieleń urządzona, ogrody przydomowe) funkcjonalnie związane z projektowaną zabudową mieszkaniową. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 1) Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego formułowane są w odniesieniu do następujących terenów: - projektowanej zabudowy, - terenów zielonych, - komunikacji. a) dla terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się: - realizację budynków mieszkaniowych lub mieszkaniowo-rekreacyjnych z możliwością lokalizacji obiektów gospodarczych związanych funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: doj?ć, dojazdów, obiektów małej architektury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń; - projektowana zabudowa winna swoim charakterem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się stosowanie architektury inspirowanej charakterem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektury współczesnej; - zakazuje się stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej; - zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem terenu; b) w zagospodarowaniu terenów zieleni urządzonej należy uwzględnić ich powiązania z sąsiednią zabudową mieszkaniową. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ochronie podlegają: - zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, - zasoby przyrody ożywionej. 1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych przyjaznych dla środowiska no?ników energii (gaz, olej, energia elektryczna). 2) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie gospodarki ko-munalnej. 3) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 4) Należy zachować istniejący starodrzew. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występowania stanowiska archeologicznego, kontynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii Urzędu Ochrony Zabytków, którą należy uzyskać na piśmie. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze objętym planem takich elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką powodują dysonans z otoczeniem. 2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obsługującej zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym pasie drogowym. 6. Parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1) Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynku na działce, intensywność zabudowy, wysokość zabudowy, geometrię i sposób pokrycia dachów, minimalną powierzchnię części działki przeznaczonej pod zagospodarowanie przyrodniczo-czynne. 2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN obowiązują następujące ustalenia: a) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, która jednocześnie stanowi nieprze-kraczalną dla zabudowy gospodarczej, b) wysokość projektowanej zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym, c) obowiązują dachy strome, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowej od 35O do 45O; niedopuszczalne jest stosowanie dachów o połaciach mijających się na wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, d) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych pod projektowaną zabudowę mieszkaniową minimum 30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-darowanie przyrodniczo-czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze). 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie. Ochronie przed zainwestowaniem podlegają tereny zieleni urządzonej funkcjonalnie powiązane z sąsiednią zabudową mieszkaniową, oznaczone na rysunku planu jako 2 Ro. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem. 1) Dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej plan ustala zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem następujących kryteriów: a) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi (KDL 1/2), b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 18,0 m, c) możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza się realizacji inwestycji, które zgodnie z prze-pisami o ochronie środowiska zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także instalacji powodujących znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 2) Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej, na jednej działce budowlanej możliwe jest usytuowanie wyłącznie jednego budynku mieszkaniowego. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istniejącą drogą powiatową nr 3356 D klasy KDL 1/2, do której bezpośrednio przylega teren opracowania. 2) Sieci infrastruktury technicznej winny być lokalizowane w liniach rozgraniczających drogi lub w pasie bezpośrednio przyległym do drogi (na terenie zabudowy). 3) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w energię elektryczną wymaga rozbudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, w okresie przejściowym możliwe rozwiązanie lokalne, c) odprowadzanie ścieków sanitarnych docelowo do systemu kanalizacji wiejskiej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowych, d) odprowadzanie wód opadowych, po wstępnym oczyszczeniu do rowu przydrożnego na warunkach określonych przez jego zarządcę. 4) W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się zmianę przebiegu tych sieci na warunkach określonych przez właściwych zarządców. § 3 Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym użytkowaniu. § 4 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/159/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. Rada Giny w Walimiu uchwałą nr XIX/101/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku zobowiązała Wójta Gminy Walim do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. Przedmiotem opracowania jest umożliwienie zabudowy mieszkaniowej oraz stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych do realizacji tej funkcji. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, był również wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie wyłożenia planu nie zgłoszono uwag. Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim zatwierdzonego uchwałą nr VI/17/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 1998 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/159/2005 Rady Gminy w Walimiu z dnia 17 stycznia 2005 r. zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Tygodniku Wałbrzyskim z dnia 29 listopada 2004 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wa-limiu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Wa-limiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 8 do 29 grudnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, pokój nr 8. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 29 grudnia 2004 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójt Gminy Walim można było składać do dnia 12 stycznia 2005 r. Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Wiejskiej w Walimiu. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformacje terenu.