Uchwała nr XXIX/155/2004


UCHWAŁA Nr XXIX/155/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie przyjęcia do realizacji w 2005 r. projektu pod nazwą ?Klub Integracji Społecznej w Walimiu? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U Nr 122 poz. 1143) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 1. Przyjmuje się do realizacji w 2005 r. zadanie pod nazwą ?Klub Integracji Społecznej w Walimiu? 2. Na aktywizację społeczną i zawodową grup pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zrzeszonych w Klubie Integracji Społecznej, gmina zabezpiecza środki finansowe jako udział własny. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki