Uchwała Nr XXIX/151/2004


UCHWAŁA Nr XXIX/151/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit:?h? art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami ) w związku z art.30 ust.1 i 6,art.33 i 34 oraz art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela(tekst jednolity Dz. U. Z 1997r Nr 56 poz.357 z pó?niejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U Nr 39 poz.455 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala: Regulamin wynagradzania nauczycieli ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. § 1 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim 2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli poszczególnych stopni zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim a w szczególności w : 1/ Zespole Szkół w Walimiu-Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej 2/ Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach § 2 Wynagrodzenie nauczycieli składa się z : 1. wynagrodzenia zasadniczego, 2. dodatków : - za wysługę lat, - motywacyjnego, - funkcyjnego, - za warunki pracy, 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zastępstw 4. nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych : - dodatek za uciążliwość pracy, - nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw.13-tka), - zasiłek na zagospodarowanie, - dodatki specjalistyczne, - odprawy( emerytalna ,rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy) - nagrody ze specjalnego funduszu nagród § 3 1. Wysokość stawek o których mowa w § 2 pkt 1 i 4 określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 1997r Nr 56,poz.357 z pó?niejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Wysokość pozostałych składników wynagradzania nauczycieli, a także szczegółowe warunki ich przyznawania określa niniejszy Regulamin 2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie regulaminu, a otrzymywali dodatki ustalone zgodnie z obowiązującymi do tego dnia przepisami zachowują je. Wyżej wymienione dodatki nie mogą być niższe niż dotychczas otrzymywane zastrzeżeniem § 6 pkt 2 niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ II Dodatek za wysługę lat § 4 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego na każdy rok pracy, wypłacony w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 2. Do okresów uprawniających do dodatku , za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia). 3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębne dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznym nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się odrębne okresy zatrudnienia . 5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć(czasu pracy), oraz okresy pracy, których mowa w art.22 ust. 3 karta Nauczyciela. 6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy , jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje: a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku ,jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca. b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 8. Dodatek za wysługę lat , przysługuje nauczycielowi za dni ,za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za okres urlopu dla poratowania zdrowia chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby ,bąd? konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ III Dodatek motywacyjny § 5 Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , a w szczególności : a) uzyskiwanie przez uczniów ,z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach , olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 2. Jakość świadczonej pracy , w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o powierzone pomieszczenie ,pomoce dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy 3. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy, 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art.42 ust.2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela , a w szczególności : a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, c) zaangażowanie w realizację czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, samokształcenie i przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. § 6 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków ,o których mowa w § 5, ustala dyrektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy. 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne ustala się w wysokości od 3% do 5 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze w roku budżetowym 6. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel który został zatrudniony na terenie gminy w wyniku przeniesienia za porozumienie stron o kwalifikacjach deficytowych. § 7 1. Dodatku motywacyjnego nie otrzymują nauczyciele którzy: a) przebywali na długotrwałym zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,( ciągłe zwolnienie) b) przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia, c) zatrudnieni są poniżej ½ etatu, d) nie przepracowali w szkole na terenie gminy jednego roku . ROZDZIAŁ IV Dodatek funkcyjny § 8 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny : a) Dyrektorowi szkoły od 15-50% -wynagrodzenia zasadniczego b) Wicedyrektorowi od 10-30% - wynagrodzenia zasadniczego c) Kierownikowi świetlicy od 5-10% - wynagrodzenia zasadniczego § 9 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ?od tego dnia. 2. Dodatki funkcyjne , o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie:  w okresie urlopu dla poratowania zdrowia  w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia. 3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. a b ustala się uwzględniając: - wielkość szkoły, - liczbę uczniów i oddziałów - zmianowość - liczbę obiektów w których mieści się szkoła - stan techniczny obiektów - wykonywanie zadań przez dyrektora bez zastępstw - efektywność działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego - pozyskiwanie środków finansowych - właściwe prowadzenie polityki kadrowej - celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły - wyniki pracy szkoły 5. Dodatek funkcyjny przyznaje : - dla dyrektora-Wójt Gminy - dla stanowisk, o których mowa w ust.1 pkt. c-dyrektor szkoły § 10 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi któremu powierzono: a) funkcję nauczyciela konsultanta- w wysokości od 2% do 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym , b) funkcję opiekuna stażu-w wysokości od 2% do 4% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym, c) wychowawstwo klasy- w wysokości od 2% do 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym , d) funkcję doradcy metodycznego-w wysokości od 2% do 5% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr i przygotowaniem pedagogicznym, e) wychowawstwo oddziału przedszkolnego św wysokości od 2% do 3% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla nauczyciela stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym. 2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ V Dodatek za warunki pracy. § 11 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy i prowadzenia zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych okresach w przepisach § 6 i 7 rozporządzenia MEN wymienionego na wstępie niniejszego? Regulaminu?, 2. Wysokość dodatku , o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od : a) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych zajęć lub pracy, b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach trudnych i uciążliwych § 12 Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla Dyrektora Szkoły -Wójt Gminy a dla nauczycieli Dyrektor Szkoły . § 13 1. Za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 25% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach (oddziałach specjalnych) ,dla uczniów posiadających orzeczenie kwalifikujące do kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno pedagogiczną przysługuje dodatek w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego. Nauka w tych klasach (oddziałach) odbywa się wg planu i programu szkół specjalnych . § 14 1. Dodatek o którym mowa w pkt. 1 i 2 przysługuje w faktycznym okresie pracy, z która ten dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy , za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu . §15 Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje dodatek na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora?nych zastępstw. § 16 1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalizacją, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 3. Przez godzinę dora?nego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 5. Wynagrodzenie za jedną godzinę dora?nego zastępstwa ustala się ,z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust.1 ,o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy . 6. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.. 42 ust. 4a Karta Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę dora?nego zastępstwa realizowanego na zasadach , o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego / łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku / przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin. 7. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowych lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. §17 Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z : 1. zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów 2. wyjazdem uczniów na wycieczki 3. chorobą ucznia nauczania indywidualnego , trwającego nie dłużej niż tydzień 4. udziału nauczyciela w konferencji metodycznejtraktuje się jak godziny odbyte. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach , w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia-za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuję się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ ,gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych , za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. §18 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zastępstw wypłaca się z dołu . ROZDZIAŁ VII Nagrody §19 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze tworzy się w budżecie organu prowadzącego szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z tym że,: a) 80% funduszu nagród przekazuje się do budżetu szkół, b) 20% funduszu nagród pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego-Wójta Gminy §20 Nagrody, o których mowa w §19 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym czasie. §21 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest od: 1. uzyskiwanych przez nauczyciela szczególnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej potwierdzonych osiągnięciami uczniów t tj: wynikami klasyfikacji i promocji ,efektami egzaminów i sprawdzianów a przede wszystkim sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 2. efektów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, działaniu na rzecz potrzebujących szczególnej opieki , 3. podejmowaniu prac z uczniami na rzecz środowiska i społeczności, inicjatywy w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych ogólnomiejskich, 4. inicjatywy i sumienności w wykonywaniu pracy związanej z powierzonym stanowiskiem , dodatkowymi zadaniami lub zajęciami , a także kreatywności w zakresie wzbogacania własnego warsztatu pracy i podnoszenie umiejętności zawodowych i organizatorskich, 5. realizowanie różnych form nowatorstwa pedagogicznego ,inspirowania zadań społecznych na rzecz szkoły, promowanie i upowszechnienie osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uczniów i pedagogów, §22 Nagrody nauczycielom przyznaje : 1. ze środków o których mowa w § 19 ust. 1 lit ?a?-dyrektor szkoły po osiągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców , Zakładowej Organizacji Związkowej . 2. ze środków o których mowa w § 19 ust.1 lit ?b-- Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Zakładowej Organizacji Związkowej . ROZDZIAŁ VIII Dodatki socjalne wynikające ze stosunku pracy. §23 DODATEK MIESZKANIOWY: 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie nizszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół w Walimiu ?Gimnazjum Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Jugowicach, posiadające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: a) przy jednej osobie w rodzinie - 3,4 % b) przy dwóch osobach w rodzinie - 4,6% c) przy trzech osobach w rodzinie - 5,7 % d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6,9 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Kwoty przypadające dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, ze kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego. 3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicz się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu . Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć małoletnie dzieci, uczniów szkół , do chwili ukończenia uczelni nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia , oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego śródła dochodów. Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego śródła dochodu. 4. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku nauczyciela są w szczególności : odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkaniu, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi , będącego też nauczycielem , stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela , z w przypadku nauczycieli o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor , a dyrektorowi Wójt Gminy . 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: a) nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie, b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego c) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa była zawarta. d) korzystania z urlopu wychowawczego § 24 Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim przyznaje się odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. § 25 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 26 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje na rok 2005 Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie: Zgodnie z § 30 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r Nr 56 poz.357 z pó?niejszymi zmianami) Organy prowadzące szkołę, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określają corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu - wysokość stawek dodatków :za wysługę lat ,motywacyjnego, funkcyjnego - za warunki pracy oraz szczegółowe przyznawanie tych dodatków - szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dora?nych, - wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania tj. nagród oraz dodatków socjalnych śmieszkaniowy i wiejski, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się ze składników o których mowa wyżej z wyłączeniem dodatków socjalnych odpowiadało na obszarze działania jednostki co najmniej średnim wynagrodzeniom, o której mowa w art.30 ust.3 i 4 dla nauczyciela stażysty 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej nauczyciela kontraktowego ?125 % nauczyciela mianowanego - 175% nauczyciela dyplomowanego-225% Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe: 1.Międzyzakladowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej 2.Zarząd Województwa DolnoŚląskiego Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu 3.Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Międzygminnego Oddziału Powiatu Ziemskiego w Wałbrzychu