Uchwała nr XXIX/152/2004


UCHWAŁA Nr XXIX/152/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie skreślenia nazwy ?Dołki? części integralnej wsi Jugowice z ?Wykazu Urzędowych Nazw Miejscowości? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Występuje się o wykreślenie z WYKAZU URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚC nazwy ?Dołki? występującej jako część integralna wsi Jugowice, która nie występuje w nazewnictwie przysiółków gminy Walim. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Nazwa ?Dołki? jako część integralna wsi Jugowice nie występuje w nazewnictwie i w dokumentacji Gminy Walim. Urząd Gminy w Walimiu nie posiada żadnej dokumentacji związanej z nazwą "?Dołki? Nazwa ta nie figuruje w ewidencji ludności i w związku z tym nie ma meldunków (zameldowań ludności) W dokumentacji geodezyjnej nazwa ?Dołki? nie występuje. Przedmiotowy teren oznaczony jest geodezyjnie jako obręb Jugowice-wie? Jugowice. Nazwę ?Dołki? wykazuje Urząd Statystyczny. Ponieważ w gminie Walim nazwa ta nie jest wyodrębniona nigdy nie dokonano żadnych spisów GUSowskich. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały o wykreślenie nazwy ?Dołki? z urzędowego wykazu nazw miejscowości. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.