Uchwała nr XXVIII/149/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/149/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, gmina Walim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny leśne. § 2 Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:10 000, przedstawiający granice obszaru objętego planem. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/151/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia z dnia 25 listopada 204 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, gmina Walim. Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, określonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny leśne przystępuje się na wniosek Wójta Gminy Walim. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie prawidłowego zagospodarowania wsi Niedświedzice, a także stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla zmian w podziale geodezyjnym, w tym scalanie gruntów, a także określenie gruntów, które ze względów ekonomicznych lub przyrodniczych powinny być zalesione. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Na podstawie wyników analiz: zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały. ANALIZY DOTYCZĽCE ZASADNOŚCI PRZYSTĽPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, gmina Walim Zgodnie z art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy Walim w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedświedzice, Wójt Gminy Walim wykonał niezbędne analizy przewidziane ustawą o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym. Wyniki analiz zamieszczono poniżej. 1. Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie wsi Niedświedzice i obejmuje tereny określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny leśne. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie podstaw prawnych o charakterze miejscowym, niezbędnych dla zmian w podziale geodezyjnym, w tym scalanie gruntów, a także określenie gruntów, które ze względów ekonomicznych lub przyrodniczych powinny być zalesione. Plan uwzględniać będzie wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. W oparciu o powyższe uznano za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Analiza dotycząca stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego uchwałą nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w zakresie: Ochrony środowiska przyrodniczego, - w granicach obszaru objętego planem, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty ani obszary chronione z mocy prawa, - zgodnie ze studium, w granicach obszaru objętego planem, nie stwierdzono zagrożenia powodzią, nie występują tam złoża surowców. Ochrony środowiska kulturowego gminy, - wie? Niedświedzice posiada historycznie wykształcony układ przestrzenny podlegający ochronie. Ochronie podlegają obiekty wpisane do ewidencji lub rejestru zabytków nieruchomych. Struktury funkcjonalno-przestrzennej (tereny osadnictwa), - teren objęty opracowaniem, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, położony jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz gospodarki leśnej, - obszar zlokalizowany jest w strefie B, obszar B1 kierunków polityki przestrzennej gminy obejmującej również wie? Niedświedzice, gdzie wiodącą funkcją jest działalność rolnicza, a uzupełniającą funkcja turystyczno-rekreacyjna. Infrastruktury technicznej, - nie wystąpią kolizje z istniejącymi urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego, poszerzenie obszarów zabudowy przyczyni się do rozbudowy i modernizacji lokalnego systemu infrastruktury technicznej. Komunikacji. Obszar objęty planem leży poza granicami rezerw terenowych zabezpieczonych w studium na cele rozwoju ponadlokalnego układu komunikacyjnego. Ponadto nadrzędnym celem rozwoju gminy jest ?Stworzenie jak najlepszych warunków bytowych ludności poprzez podnoszenie walorów użytkowych terenu gminy w postaci warunków zamieszkania, pracy i obsługi?. Na podstawie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim stwierdzono, że przewidywane rozwiązania będą zgodne z ustaleniami obowiązującego studium. 3. Materiały geodezyjne do opracowania planu. W trakcie przygotowywania materiałów geodezyjnych do opracowania, planu uzyskano informację z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu, z których wynika że w zasobie państwowym przechowywane są następujące mapy dotyczące obszaru objętego planem: mapa katastralna w skali 1:5 000. Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rysunek planu wykonany zostanie na mapie ewidencji gruntów w skali 1: 5 000. 4. Zakres prac planistycznych. Ustalony zakres prac planistycznych nawiązuje do charakteru przedmiotu opracowania planu i obejmował będzie: 4.1 Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej oraz prace wstępne związane z rozpo- częciem prac nad projektem planu. - wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, tj. stanu zagospodarowania terenu oraz stanu władania, - przygotowanie projektów dokumentów związanych z rozpoczęciem prac nad planem, - pozyskanie materiałów wejściowych warunkujących wykonanie opracowania /między innymi mapy ewidencji gruntów, wniosków do planu, itp./ 4.2 Wykonanie dokumentacji ekofizjograficznej. 4.3 Wykonanie projektu planu. Wykonanie projektu planu, tj.: rysunku planu i uchwały Rady Gminy (w formie umożliwiającej przedstawienie ich do uzgodnienia i wyłożenia do publicznego wglądu). Określa się następujący zakres ustaleń planu (art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry i wska?niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska?niki intensywności zabudowy; - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; - stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu. 4.4 Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 4.5 Wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 4.6 Przedłożenie projektu planu komisji urbanistyczno-architektonicznej celem zaopiniowania. 4.7 Ostateczne opracowanie projektu planu z uwzględnieniem uwag i wniosków złożonych w trakcie opiniowania, uzgadniania i wyłożenia planu do publicznego wglądu. 4.8 Przygotowanie uchwały projektu planu do uchwalenia. 4.9 Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu.