Uchwała nr XXVIII/148/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/148/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 25 listopada 2004 r. W sprawie upoważnienia komisji rewizyjnej do zbadania zgodności z prawem działań Wójta Gminy odno?nie odbudowy drogi gruntowej Nr 13 w miejscowości Glinno. Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Upoważnia się Komisję rewizyjną rady Gminy w Walimiu do zbadania zgodności z prawem działań Wójta Gminy odno?nie odbudowy drogi gruntowej nr 13 w miejscowości Glinno. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Sołtys wsi Glinno Krzysztof Różański złożył wniosek Przewodniczącemu Rady Gminy w sprawie zbadania przez komisję rewizyjną sprawy spornej jaka powstała pomiędzy państwem Niedświed? a państwem Osadnik w związku z remontem drogi gminnej.