Walim, dnia   20.09.2018 r.

 

IT. 6845.2.2018

 O G Ł O S ZE N I E  Nr   2/2018

 

       Wójt  Gminy  Walim ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  najem lokalu użytkowego nr 1b, położonego w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego nr 12,

składającego się z  sali  i wc o łącznej pow. użytkowej  30,07 m2 - przeznaczonego na cele usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 października 2018  roku o godzinie  9 00  w siedzibie Urzędu  Gminy w Walimiu  przy ul. Bocznej nr 9, pokój nr  1 -  parter

Cenę wywoławczą stanowi stawka miesięcznego czynszu najmu  w kwocie - 6,26 zł/m2

Wadium       -    150, 00 zł

Postąpienie -  nie mnie niż 0, 10  zł/m2

Do wylicytowanej stawki  miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 zostanie doliczony  podatek VAT  w wysokości 23%. 

W przypadku zmiany wysokości stawki czynszu wynajmujący powiadomi  najemcę  w formie pisemnej. Zmiana czynszu nie wymaga wypowiedzenia i zmiany umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium nie później niż do dnia  08 października 2018   r. na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr konta  08 1020 5095 0000 5802 0011  4272,  przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.  

 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu. 

Przekazanie nieruchomości nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

Podpisanie umowy najmu z Zarządcą nieruchomości Administracją Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa nr 8, 58-320 Walim nastąpi w terminie 21 dni od daty    rozstrzygnięcia przetargu. Nie podpisanie w w/w terminie umowy  powoduje  przepadek  wadium, a przetarg czyni  niebyłym.

Wzywa się  zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują  stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w uzgodnieniu z pracownikiem  Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o.o. ul. Długa 8, 58-320 Walim  tel. 74 8457 324.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  www.bip.walim.pl. oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń w Walimiu. 


 [u1]