Uchwała nr XXVIII/147/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/147/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zakresu i szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust 4 ustawy z dnia 12.marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004r, Nr 64 pó?niejszymi zmianami 593 z pó?n. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne zwane dalej usługami oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat ,jak również trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych. §2 Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego Usługi opiekuńcze mogą być udzielane z Urzędu. § 3 Wydanie decyzji w sprawie usług opiekuńczych musi być poprzedzone rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. § 4 Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku ,choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób , a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również innym osobom, które wymagają pomocy innych osób , a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. § 5 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych ,opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych określa się ich zakres oraz okres na który są przyznawane § 6 1.Usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie ,gdy : - dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 2.W przypadku gdy dochód faktyczny rodziny przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy , świadczeniobiorca ponosi odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych na zasad określonych w poniższej tabeli. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w % Odpłatnośc ponoszona przez usługobiorcę liczona w % od kosztu jednej godziny usługowej Osoba samotna Osoba w rodzinie 0 - 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 101 - 150 10% 10% 151 - 200 15 % 15% 201 - 250 20% 20% 251- 300 30% 30 % 301- 350 45 % 45% 351- 400 60 % 60 % 401- 450 80% 80% powyżej 450 100 % 100 % 3. Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z tabelą ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego można częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszonej odpłatności za świadczone usługi w szczególności ze względu na ; 1. konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka w domu pomocy społecznej, ośrodków wsparcia lub innej placówce, 2. zdarzenie losowe. § 7 Opłaty za usługi opiekuńcze pobiera się w okresach miesięcznych , po wykonaniu i potwierdzeniu jej przez usługobiorcę. § 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 9 Traci moc Uchwała Nr. XXVIII/146/97 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 1997r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. § 10 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Konieczność zmiany uchwały w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze wynika ze zmiany podstawy prawnej tj. ustawy o pomocy społecznej. Zmienia się ponadto kryterium dochodowe uprawniające do pomocy społecznej w tej sprawie dla osób w rodzinie, które od 1 maja 2004 r. wynosi netto 316,- zł na osobę. Dla osób samotnych kryterium to wynosi w dalszym ciągu 461,- zł.