Uchwała nr XXVIII/144/2004


UCHWAŁA Nr XXVIII/144/2004 Rady Gminy Walim z dnia 25 listopada 2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dn. 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Podręcznika i Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, załącznik do rozporządzenia (Dz.U Nr 166 poz. 1745 z 1 lipca 2004 r.) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje: § 1 Rada Gminy przyjmuje Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Walim § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W związku z rozpoczęciem korzystania przez Polską ze środków strukturalnych Unii Europejskiej samorządy lokalne muszą posiadać dokument planistyczny nowego rodzaju, tj. Plan Rozwoju Lokalnego. Obowiązek posiadania Planu Rozwoju Lokalnego i załączenia go do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych występuje w Zintegrowanych Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach priorytetu 3 Rozwój Lokalny, działania 3.1. Obszary wiejskie. Aby Gmina Walim mogła aplikować o środki i realizować zadania współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wielkość dofinansowania 75%) i Ministerstwo Gospodarki i Pracy (wielkość dofinansowania 10%) musi posiadać ten dokument. Najbliższy nabór wniosków będzie 29.11.2004 r. Dzięki tej możliwości gmina może za 15% kosztów ogółem projektu zrealizować w latach 2005-2006 dwa zadania, tj.: 1. Modernizację drogi gminnej, ul. Gazowej w Jugowicach 2. Budowę kanalizacji sanitarnej w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego, Szkolnej, Konopnickiej. Nie ma pewności, iż obecnie stworzone możliwości skorzystania z funduszy będą powtórzone. Należy dodać dla uzupełnienia, że Plan Rozwoju Lokalnego-jakkolwiek przyjmowany uchwałą Rady-nie jest aktem prawa miejscowego, lecz ma charakter aktu regulacji wewnętrznej.