w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.


 

                 UCHWAŁA Nr XXVII/141/2004               
 Rady Gminy w Walimiu
                                        z dnia 16 listopada 2004 roku
 
W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.4 i art.5 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urządowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r Nr 9,poz.84 z późn. zmianami) oraz art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP nr 46 poz.794) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:
 
§1
                                                                                                            
                                                                                                                   
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości :                                                     
1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich częśi                                        0,53zł             
2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi związanych
    z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
    lub ich częśi zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                                      17,50zł           
3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich częśi zajętych
    na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
    kwalifikowanym materiałem siewnym                                                                                                       8,37zł                   
4. Od 1m2powierzchni użytkowej zajątej na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                                                3,60zł                 
5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich częśi                             6,00zł
    w tym:   
    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                           6,00zł                                                                                                                                                       
6. Od wartości budowli                                                                                                                                 2%                     
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnościę gospodarczą,
    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                    0,64zł 
8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
    wodne retencyjne lub elektrowni wodnych                                                                                          3,52zł
9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów                                                                                          0,30zł.        
    w tym:
    zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                    0,30zł       
10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta
 
 
§ 2
Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości    10,-zł
1.        Podatek jest płatny bez wezwania do kośca marca każdego roku , lub w cięgu 14 dni od momentu wejścia                   w posiadanie psa, w kasie Urządu Gminy w Walimiu lub u sołtysa danego sołectwa.
2.        Podatek uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego
3.        Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot.
§ 3
1.        Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w wysokości :                                                                      
       - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy              33,00 zł              
       - przy sprzedaży z wozu konnego                                                                                        27,00 zł.            
       - przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów                          5,00 zł              
       - za zającie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie
          od branży                                                                                                                              15,00zł                      
2.        Pobór opłaty targowej następuje przez Gminną Instytucję Kultury GOK w Walimiu
3.        Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot.
 
 
§ 4                                                                                                                                                                                       
 
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości                                 1,65zł   
2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobą 
   w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
   w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka
3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów,
   właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych
4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot
5.Opłatą miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu ,   w momencie zgłoszenia w
   obiektach wczasowych, pensjonatach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.
6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów , kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych 
 zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru.
 
                                                                               §   5
 
1. Ustala się opłatą administracyjną :
     - Za wydanie opinii z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 199,50zł
2. Opłatą administracyjną uiszcza się w dniu złożenia wniosku.               
 
§ 6
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIV/79/2003 z dnia 27listopada 2003 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.
           § 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urządowym                                          Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                                                             Jan Rudnicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy 
                                   w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
 
 
 
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w art. 5, 14, 18, 19 zobowiązują radę gminy do określenia w formie uchwały stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, miejscowej, podatku od posiadania psów oraz opłaty administracyjnej.
W Monitorze Polskim Nr 46 z dnia 8 listopada 2004 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i opłatach lokalnych. 
Niniejsze obwieszczenie stanowi realizację zapisu art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Stawki maksymalne uległy podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2004 w stosunku do analogicznego okresu roku 2003 . 
Wskaźnik ten zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 
14    października 2004 roku wynosi 3,2%. 
 
 
 
 
Sporządził LM