Walim dnia 25.08.2007r
 
 
 
 
 
 
 
                                              ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
                                  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dowóz dziecka z miejsca zamieszkania do
                Publicznej Szkoły Integracyjnej w Wałbrzychu- dzielnica Podzamcze w roku
                szkolnym 2007/2008 oraz dowóz dziecka ze szkoły do miejsca zamieszkania 
 
 
1.Działając na podstawie art.92 ust.1 Pzp Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu
   informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia
   najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez:
 
P.T.U.H Dystrybucja Paliw "Nitecki"
ul. Kościuszki 6
58-340 GĹ?uszyca
 
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertą, w ustalonym kryterium ceny.
Wykonawca zaoferowaĹ? cenę:
2.000 zł netto miesięcznie
2140,00 zł brutto miesięcznie( słownie: dwa tysięce sto czterdziełci złotych).
 
 
 
                                                                Kierownik GZOSz. Urszula Witek
 
 
                                                  
 

Dowóz dzieci 3/07
Walim, 2007-07-20
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
 Dotyczy: Dowozu dziecka do Szkoły Integracyjnej w Wałbrzychu
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
 Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
Kod 58-320 Walim
Strona WWW
E-mail gzosz@wp.pl
Godziny urządowania 7:00 - 15,30
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 4pkt8   Prawa zamówień Publicznych
 
3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych
 warunków zamówienia: walim.bip.net.pl "GZOSz.
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Dowóz dziecka z miejsca zamieszkania z terenu Walimia do Publicznej Szkoły Integracyjnej w Wałbrzychu " dzielnica Podzamcze   w roku szkolnym 2007/2008 oraz odwóz dziecka ze szkoły do miejsca zamieszkania.
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dowóz dzieci do szkół
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
2007-09-03 do 2008-06-27
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cen. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę:
 
 
 
 
 
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100 %
 
10) miejsce i termin składania ofert:
  w siedzibie zamawiającego
 Gminny Zespół Obsługi Szkół
 Boczna 8
 Kod 58-320 Walim
 
do dnia 24.08.2007r do godz. 09:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
  w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
Kod 58-320 Walim
Pokój
 
dnia 27.08.2007 o godz. 12:00.
                         
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2007-09-24
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
      nie dotyczy
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
      nie dotyczy
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
       nie dotyczy
16)termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 2007-07-20 pod numerem 123022
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu
___________________________________
 Nazwa zamawiającego
Załączniki do pobrania:
 SIWZ
Zał. Nr 1 " formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. Nr 3. - projekt umowy
Zał. Nr 4 - wykaz wykonanych robót /dostaw/usług