Uchwała nr XXVI/139/2004


UCHWAŁA Nr XXVI/139/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 8 listopada 2004 r. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Walim do wdrożenia projektu związanego z rozwojem informatycznym gmin powiatu wałbrzyskiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu wyraża zgodę na wdrożenie projektu 1.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO w Urzędzie Gminy w Walimiu. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki U Z A S A D N I E N I E W związku z naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa DolnoŚląskiego do działu pt. ?Informacja e-urząd? realizowanego w ramach programu 1.5. ZPORR, konieczne jest przedłożenie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do realizacji i finansowania tego zadania w ramach porozumienia gmin. Przedmiotem projektu będzie wdrożenie rozwiązania informatycznego opartego o mechanizmy zarządzania przepływem informacji, pracy i dokumentów. Przedmiotem działania programu jest zapewnienie dostępu do internetu na obszarach wiejskich i w małych miastach, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych oraz do poprawienia pracy administracji, rozwój e-usług publicznych. Koszt realizacji programu dla gminy Walim wynosić będzie 100 ts zł z czego udział własny gminy wynosić będzie 15% tj. 15 tys. zł pozostałe 85% wartości zadania będzie sfinansowane przez budżet państwa