Uchwała nr XXV/135/2004


UCHWAŁA Nr XXV/135/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ?a? , art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 34 ust 6, art. 68 ust 1 pkt 7 i pkt 8, art. 70 ust 2 i ust 4, art. 72 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Nie podlegają sprzedaży na rzecz najemców i dzierżawców lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach : 1. przeznaczonych na cele oświaty, kultury, ochrony zdrowia, siedziby gminnych jednostek organizacyjnych gminy, 2. w których prowadzona jest regulacja stanu prawnego, 3. wyłączonych ze sprzedaży : a) Uchwałą Nr XLVI/253/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 12 września 2002 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, b) Uchwałą Nr XLVI/254/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim, c) Uchwałą Nr V/27/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uzupełnienia wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim, d) Uchwałą Nr XIII/78/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy , e) Uchwałą Nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu gminy Walim . § 2 Gmina może odmówić sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym w innych przypadkach nie gwarantujących interesu Gminy . § 3 Pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych przyznaje się ich najemcom lub dzierżawcom. § 4 Sprzedaż lokalu użytkowego następuje za gotówkę . § 5 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy następuje za gotówkę i na raty . § 6 Od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego obejmującego lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej sprzedawanego w trybie bezprzetargowym udziela się bonifikaty w następujących wysokościach : 1. 99 % - jeżeli następuje jednoczesna sprzedaż wszystkich lokali w budynku , 2. 95 % - w pozostałych przypadkach . § 7 Rozłożona na raty nie spłacona część ceny za nabycie lokalu mieszkalnego może zostać rozłożona na raty roczne, płatne do dnia 31 marca każdego roku przez okres 5 lat. Pierwsza wpłata za nabycie lokalu nie może być niższa niż 25% ceny nabycia Należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski .Niespłacona wierzytelność Gminy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu ustanowionemu na koszt nabywcy . § 8 W przypadku przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na inną osobę , niespłacona część ceny staje się natychmiast wymagalna od zbywającego § 9 Stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustala się w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej. § 10 1.Na poczet ceny sprzedaży lokalu , przed udzieleniem bonifikaty określonej w § 6 zalicza się nakłady poniesione przez najemcę przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym , na podstawie pozwolenia na budowę : a/ remont kapitalny lokalu, b/ przebudowę , nadbudowę lub rozbudowę budynku , w tym na adaptację strychu lub innego pomieszczenia niemieszkalnego , jeżeli w wyniku tego nastąpiło wyodrębnienie lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot umowy najmu lub powiększenie powierzchni użytkowej tego lokalu, 2.Przepisu pkt.1nie stosuje się , jeżeli umowa najmu lub inne umowy zawarte z najemcą stanowią inaczej lub gdy kwoty z tytułu modernizacji i rozbudowy lokalu zostały odliczone od kwoty należnego czynszu . 3.Zaliczenie wysokości poniesionych nakładów nie może przekroczyć 50% ceny sprzedawanego lokalu . § 11 Na poczet ceny nabycia lokalu nabywca uiszcza koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży na konto Gminy Walim. W przypadku rezygnacji z wykupu dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. § 12 Nabywca ponosi : 1.koszty związane z wyceną nieruchomości, 2.koszty wypisu z rejestru gruntów oraz odpisu z księgi wieczystej, 3.koszty ogłoszenia w prasie, 4.opłatę notarialną i sądową . § 13 Tracą moc: a). uchwała Nr XXXVIII/189/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 11 marca 1998 roku w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych , domów jednorodzinnych , lokali i budynków użytkowych , stanowiących własność Gminy Walim. b) uchwała Nr XL/223/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/189/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 11 marca 1998 roku oraz uchwały Nr XVII/98/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 grudnia 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych , domów jednorodzinnych , lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Walim . c) uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/223/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/189/98 Rady Gminy w Walimiu z dnia 11 marca 1998 roku oraz uchwały Nr XVII/98/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 grudnia 1999r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych , domów jednorodzinnych , lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Walim . § 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego . Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały Obowiązująca uchwała Rady Gminy w Walimiu z dnia 11 marca 1998 roku w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy ze zmianami określa zastosowanie bonifikat do ceny lokalu z wyłączeniem zastosowania bonifikat do ceny gruntu. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązująca od 22 września 2004 roku w art. 67 ust. 1 opublikowana w 2004 r. Dz.U. Nr 141, poz. 1492 wprowadza zmianę dotyczącą lokalu, traktowanego obecnie jako lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej. Wprowadzona zmiana ustawowa wyklucza stosowanie bonifikaty wyłącznie do lokali mieszkalnych bez uwzględnienia jej do udziału w sprzedawanym gruncie.