Uchwała nr XXV/137/2004


UCHWAŁA Nr XXV/137/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 października 2004 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 5a ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Walim . § 2 Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, a w szczególności : 1.1. zmiany nazwy miejscowości 1.2. nadania nazwy miejscowości 1.3. nadania lub zmiany nazwy ulic 1.4. zmiany granic sołectwa 1.5. nadania imienia obiektowi fizjograficznemu § 3 1. W sprawach wymagających konsultacji z mieszkańcami decyzję o ich przeprowadzeniu podejmuje Rada Gminy. 2. Uchwała Rady Gminy określa przedmiot konsultacji, termin ich przeprowadzenia oraz zasięg terytorialny. § 4 Konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Wójta Gminy. Wyniki konsultacji-po ich zakończeniu Zespół Konsultacyjny przedstawia do rozpatrzenia przez Radę Gminy która podejmuje stosowne uchwały. § 5 1. W zależności od przedmiotu konsultacji i zasięgu terytorialnego w konsultacjach mogą rać udział mieszkańcy całej gminy, poszczególnych sołectw oraz dodatkowo określonych grup społecznych (np. nauczycieli, uczniów w przypadku konsultacji dotyczących nadania imienia szkole). 2. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach (mieszkańcy) powinny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe (być ujętym w rejestrze wyborców) na terenie gminy lub sołectwa. 3. Osoby tworzące grupy społeczne posiadają czynne prawo wyborcze gdy przedmiot konsultacji bezpośrednio jest związany z działalnością danej grupy społecznej (np. praca, nauka) 4. W określonych przypadkach Rada Gminy zarządzając konsultacje może dopuścić do udziału w konsultacjach osoby, które maja ukończone 13 lat i zamieszkują na terenie gminy. § 6 Łączenie, podział lub znoszenie gminy wymaga konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw. § 7 Konsultacje mogą być przeprowadzane w poszczególnych sołectwach lub w siedzibie gminy. § 8 1. Mieszkańcy biorący dział w konsultacjach potwierdzają swój udział na listach konsultacyjnych. 2. Zajęcie stanowiska co do przedmiotu konsultacji i proponowanych rozwiązań następuje na specjalnym, wcześniej przygotowany formularzu. 3. W przypadku, gdy w czasie konsultacji rozstrzyganych jest kilka spraw, formularz konsultacyjny zawiera alternatywne rozwiązania wszystkich konsultowanych zagadnień. § 9 Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami zespół konsultacyjny sporządza dokument zawierający wyniki konsultacji i przedstawia Radzie Gminy. Dokument powinien zawierać następujące dane : - przedmiot konsultacji, - termin przeprowadzenia, - ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacji, - liczbę osób opowiadających się za poszczególnymi rozwiązaniami, opowiadających się przeciwko proponowanym rozwiązaniom oraz wstrzymujących się od zajęcia stanowiska w konsultowanej sprawie. § 10 Wynik konsultacji jest uwzględniany przez Radę Gminy jeżeli za jednym z podanych rozwiązań opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach. W przypadku konsultowania spraw, w stosunku do których nie podano alternatywnych rozwiązań wynik konsultacji jest uwzględniany, gdy za propozycją opowiedziała się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE W gminie Walim prowadzone są prace związane ze sprostowaniem nazw miejscowości. Zgodnie z przepisami ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rada gminy ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami danej miejscowości, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tj. zgodnie z art. 5a ust. 1 który mówi ?..w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Ust. 2-zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy...? W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.