KZ.271.12.2018                                                                                                  Walim, 29.06.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnia postępowanie w przedmiocie zamówienia.

W toku prowadzonego postępowania pn. "Dostawa wyposażenia kładki dla pieszych nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim", wpłynęła 1 oferta:

 

OFERTA NR 1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena oferty brutto (część I): 396.104,60 zł

Cena oferty brutto (część II): 19.925,09 zł

 

2. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania:

Część I: 78.000,00 zł brutto

Część II: 9.100,00 zł brutto

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

5. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Aleksandra Ignaszak

 


 

KZ.271.12.2018                                                                                        Walim, 28.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 28.06.2018 r.

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania:

Część I: 78.000,00 zł brutto

Część II: 9.100,00 zł brutto

 

 

2. Wpłynęła: 1 oferta

 

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena oferty brutto (część I): 396.104,60 zł

Cena oferty brutto (część II): 19.925,09 zł

Termin realizacji zadania: 30.11.2018 r.

Termin płatności: 30 dni 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 100-228482 (przekazane do DUUE w dn. 24.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany (dodatkowe informacje) w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 29.05.2018 r."