Uchwała nr XXV/136/2004


UCHWAŁA Nr XXV/136/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 28 października 2004 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa gmina Walim z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną. § 2 Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1:10.000, przedstawiający granice obszaru objętego planem. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim, obejmującego działki nr 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/19, 103/20, 103/21, 103/22 o łącznej powierzchni ok. 1,70 ha, przystępuje się w związku z wnioskiem właścicieli w/w działek. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go na cele zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/18/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Na podstawie wyników analiz : zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.