KZ.271.10.2018                                                                                                Walim, 29.05.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

dotyczy zadania pn.

Dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pn. "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu"

 

 

 

            Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, prowadzone w związku z realizacją projektu pn.: "Każdy jest ważny - program rozwojowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu", realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT.

            Niniejsze zapytanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

            W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

ZADANIE 1 - SPRZĘT TIK

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 115.436,68 zł brutto

Oferta nr 1

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Cena oferty brutto: 84.446,01 zł

Termin wykonania: 08.06.2018 r.

Oferta wpłynęła: dn. 24.05.2018 r. godz. 14:45

Punkty w kryterium I - Cena: 90

Punkty w kryterium II - Termin wykonania: 10

Punkty łącznie: 100

 

ZADANIE 2 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 10.337,00 zł brutto

Oferta nr 1

EDUCARIUM Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

Cena oferty brutto: 10.100,00 zł

Termin wykonania: 08.06.2018 r.

Oferta wpłynęła: dn. 22.05.2018 r. godz. 12:05

Punkty w kryterium I - Cena: 90

Punkty w kryterium II - Termin wykonania: 10

Punkty łącznie: 100

Oferta nr 2

VICTOR Paweł Dulny

Ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń

Cena oferty brutto: 11.535,70 zł

Termin wykonania: 08.06.2018 r.

Oferta wpłynęła: dn. 24.05.2018 r. godz. 11:39

Punkty w kryterium I - Cena: 78,80

Punkty w kryterium II - Termin wykonania: 10

Punkty łącznie: 88,80

 

Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w oparciu o określone kryteria, a mianowicie:

ZADANIE 1 - SPRZĘT TIK

ALLTECH Spółka Jawna Z. Pająk, A. Pająk

Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

ZADANIE 2 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

EDUCARIUM Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dniu 04.06.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Aleksandra Ignaszak

 


 

KZ.271.10.2018                                                                                           Walim, dnia 15.05.2018 r.

 

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zadania pn.

Dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pn. "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu"

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim NIP 886-25-72-773, partner projektu unijnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Numer i nazwa Poddziałania:10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną w oparciu o dokument: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach projektu pn. "Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu", m.in.sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej, stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych, a także materiałów dydaktycznych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Główny kod CPV:

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Maksymalna liczba części, na które Wykonawca może złożyć ofertę: 2.

 

Zadanie podzielone jest na 2 części:

Zadanie 1 - Sprzęt TIK

Zadanie 2 - Materiały dydaktyczne

 

Zadanie 1 - SPRZĘT TIK

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej, stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 5a tj. Opis przedmiotu zamówienia.  

Zadanie 2 - MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych stanowiących wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 5b tj. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zakres zamówienia oraz minimalne wymogi odnośnie wyposażenia i sprzętu ujęto w załącznikach do zapytania ofertowego: nr 5a (dla zadania 1) i nr 5b (dla zadania 2) do niniejszego zapytania ofertowego tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy dostarczą wyposażenie i sprzęt bezpośrednio do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów, Ul. Boczna 8, 58-320 Walim, zgodnie z zestawieniami ilościowo-wartościowymi stanowiącymi załączniki nr 2a (dla zadania 1) i/lub 2b (dla zadania 2) do niniejszego zapytania ofertowego, w dniach i godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym w ramach wyznaczonego przedziału czasowego. Każda dostawa będzie uzgodniona szczegółowo między Zamawiającym, a Wykonawcą. Wykonawca zapewni rozładunek dostarczonego sprzętu.

Minimalny okres gwarancji i rękojmi (w latach): 2

 

IV. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy,  montażu wraz z okablowaniem, podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia działania sprzętu.

2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

4. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.

5. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

6. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 2 lata.

7. Płatność za przedmiot umowy zostanie dokonana przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.06.2018 r.

2.  Termin wykonania wskazany w pkt. 1 oznacza datę zgłoszenia zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

3. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:

a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

b. Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c. Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2a i/lub 2b - Zestawienie ilościowo wartościowe.

2. Oferta powinna:

? być opatrzona pieczątką firmową,

? posiadać datę sporządzenia,

? zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,

? być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

3. Kompletna oferta zawiera:

? wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),

? wypełnione zestawienie ilościowo wartościowe (wg wzorów stanowiących Załączniki nr 2a/2b do Zapytania ofertowego)

? aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 ? oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 ? oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

4. Kompletna oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe- KZ.271.10.2018" oraz dokładnym adresem Wykonawcy, w terminie wskazanym w pkt. VIII zapytania ofertowego

5. Nie dopuszcza się składania ofert mailem lub faksem.

 

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00, w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) w Biurze Obsługi Klienta.

- pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego (Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim)

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: "Zapytanie ofertowe- KZ.271.10.2018" oraz z dokładnym adresem Wykonawcy.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. OCENA OFERT:

1.  Zamawiający uzna ofertę za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

a.  oferta sporządzona została na prawidłowym formularzu,

b.  oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c.  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści, z wymaganiami Zamawiającego.

2.  Kryteria oceny ofert:

?  Kryterium I: Cena oferty brutto (C) wskazana w ofercie - Waga 90%

?  Kryterium II: Termin wykonania (T)* wskazany w ofercie - Waga 10%

* oznacza termin określony w pkt. V.2. Zapytania ofertowego.

3. Zastosowane pojęcia i wzory do obliczenia punktowego:

? LPC - liczba punktów uzyskana w kryterium I Cena;

C oferty najniższej - najniższa wartość oferty brutto wśród rozpatrywanych ofert;

C oferty badanej- wartość brutto oferty badanej;

LPC = (C oferty najniższej/ C oferty badanej) x 90 pkt.

? LPT - liczba punktów uzyskana w kryterium II Termin wykonania

T: do dn.15.06.2018 r. - LPT = 0

T: do dn.12.06.2018 r. - LPT = 5

T: do dn.08.06.2018 r. - LPT = 10

? LPO - liczba punktów ogółem

LPO = LPC + LPT

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym kryteria, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. W przypadku takiej samej liczby punktów wynik rozwinięty zostanie do dziesiętnych części punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.05.2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 - sala narad. Oferenci mogą być obecni podczas otwierania ofert.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.walim.pl

XI. ZMIANA UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a.  konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b.  zmiany zasad finansowania zamówienia,

c.  zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d.  wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e.  zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny), o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w terminie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f.  zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy,

g.  zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

 

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożliwość zawarcia ważnej umowy,

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

 

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Kłos, e-mail: projektwalim@gmail.com, tel. 74 8494 351

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

1.  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2.  Załącznik nr 2a/2b - Zestawienie ilościowo-wartościowe

3.  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

5.  Załącznik nr 5a/5b - Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman