Uchwała nr XXV/133/2004


UCHWAŁA NR XXV/133/2004 RADY GMINY W WALIMIU z dnia 28 października 2004 r. w sprawie dzierżawy pomieszczeń i urządzeń ogrzewających położonych w Walimiu ul. Długa, działka nr 737/10, posiadającą księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym pod numerem 55424. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. pó?n. zm.) oraz Uchwałą Nr VII/21/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi we władaniu gminy Walim i czynszów najmu. Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 Rada Gminy Walim wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Długa 3 i 5 pomieszczeń i urządzeń ogrzewających położonych na działce nr 737/10 przy ul. Długiej, posiadających księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym pod numerem 55424, na czas nieokreślony. Urządzenia powyższe służą do ogrzania lokali jak i podgrzewania wody wyłącznie w budynkach mieszkalnych ul. Długa 3 i 5. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki