KZ.271.8.2018                                                                                                  Walim, 28.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

 

         Dotyczy postępowania pn. "Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

            W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta w dn. 07.09.2018 r. została wybrana jako najkorzystniejsza dla I części zamówienia tj. Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne, tj. firma TRIAS AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w piśmie z dn. 24.09.2018 r. odmówił podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

            Tym samym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że do realizacji I i II części zamówienia (tj. Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne oraz Zadanie 2 Meble) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  

NEW AMSTERDAM Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

 31-553 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą dla I i II części zamówienia. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, okres gwarancji, termin płatności.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Trias AVI Sp. z o.o.,

Ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

-

-

-

-

2

New AmsterdamSp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

 

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

New Amsterdam Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umów w dniu 09.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, Walim.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

            Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

 

KZ.271.8.2018                                                                                                      Walim, 07.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: KZ.271.8.2018

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Trias AVI Sp. z o.o. Ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

New Amsterdam Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów i uznane została za najkorzystniejsze odpowiednio dla każdej części zamówienia. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, okres gwarancji, termin płatności. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dniu 24.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Trias AVI Sp. z o.o.,

Ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

60

30

10

100

2

New Amsterdam Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

45,02

30

10

85,02

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.8.2018                                                                                                 Walim, 31.07.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 31.07.2018 r.

 

 

 

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA: 1.455.435,63 zł brutto

 

Część I zamówienia:1.399.310,73 zł brutto

Część II zamówienia: 56.124,90 zł brutto

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Wpłynęły: 2 oferty

 

1. Trias AVI Sp. z o.o., Ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

Cena oferty: 999.199,11 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

2. New Amsterdam Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

Cena oferty: 1.331.679,73 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

Wpłynęła: 1 oferta

 

1. New Amsterdam Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

Cena oferty: 112.975,50 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 125-285102 (przekazane do DUUE w dn. 29.06.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 03.07.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający nanosi zmianę w treści SIWZ, zał. nr 1, 3a oraz 3b do SIWZ. Dodane i zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 03.07.2018 r." (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

 


UWAGA !!!

W dn. 27.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytania do SIWZ z dn. 19.06.2018 r. oraz zmienia treść załącznika nr 8a do SIWZ. 

U dołu strony dostępne są pytania i odpowiedzi w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.06.2018 r." oraz zaktualizowany zał. nr 8a do SIWZ.

 


 

UWAGA !!! 

W związku z wpłynięciem istotnych pytań do SIWZ Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi i wprowadzenie ewentualnych zmian w treści ogłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający, ogłoszeniem nr 2018/S 118-268135 (przekazane do DUUE w dn. 20.06.2018 r.), Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 31.07.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 31.07.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 22.06.2018 r."

 


 

 UWAGA !!!

W dn. 13.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytanie do SIWZ z dn. 29.05.2018 r. Treść pytania i odpowiedzi dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dn. 29.05.2018 r." 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 102-233061 (przekazane do DUUE w dn. 29.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 31.05.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ, dodaje załącznik pn. "Tabela stanowisk", a także udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 24.05.2018 r. Dodane i zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 29.05.2018 r." (zmiany w SIWZ naniesiono kolorem czerwonym).

 


 

UWAGA !!! 

W związku z wpłynięciem istotnych pytań do SIWZ pojawia się konieczność przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi i wprowadzenie zmian w treści ogłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający, ogłoszeniem nr 2018/S 100-228514 (przekazane do DUUE w dn. 25.05.2018 r.), Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 27.06.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 27.06.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 29.05.2018 r."

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 096-218884 (przekazane do DUUE w dn. 18.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany (dodatkowe informacje) w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 23.05.2018 r."

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 092-208795 (przekazane do DUUE w dn. 11.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 16.05.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ oraz zał. 1, 3a, 3b, 4a, 6 do SIWZ, a także dodaje instrukcję wypełniania JEDZ. Dodane i zaktualizowane zał?czniki dostępne s? u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 11.05.2018 r." (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

 


 

 UWAGA !!!

W dn. 15.05.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytania do SIWZ z dn. 08.05.2018 r. oraz z dn. 09.05.2018 r. Treść pytań i odpowiedzi dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 08-09.05.2018 r." 

 


 

UWAGA !!! 

Ogłoszeniem nr 2018/S 090-202865 w DUUE Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 05.06.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 05.06.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 12.05.2018 r."