Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2018-04-17, Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

  

KZ.271.8.2018                                                                                                  Walim, 28.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

 

         Dotyczy postępowania pn. "Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

            W związku z tym, że Wykonawca, którego oferta w dn. 07.09.2018 r. została wybrana jako najkorzystniejsza dla I części zamówienia tj. Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne, tj. firma TRIAS AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w piśmie z dn. 24.09.2018 r. odmówił podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie, Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

            Tym samym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że do realizacji I i II części zamówienia (tj. Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne oraz Zadanie 2 Meble) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  

NEW AMSTERDAM Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

 31-553 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów w kryteriach oceny ofert i uznana została za najkorzystniejszą dla I i II części zamówienia. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, okres gwarancji, termin płatności.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Trias AVI Sp. z o.o.,

Ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

-

-

-

-

2

New AmsterdamSp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

 

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

New Amsterdam Sp. z o. o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umów w dniu 09.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, Walim.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

            Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

 

KZ.271.8.2018                                                                                                      Walim, 07.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: KZ.271.8.2018

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia i urządzeń multimedialnych do Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim w ramach projektu pn. "Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim"

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Trias AVI Sp. z o.o. Ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

New Amsterdam Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów i uznane została za najkorzystniejsze odpowiednio dla każdej części zamówienia. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto, okres gwarancji, termin płatności. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dniu 24.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Trias AVI Sp. z o.o.,

Ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

60

30

10

100

2

New Amsterdam Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

45,02

30

10

85,02

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

I kryterium

Cena oferty

brutto

Punkty

II kryterium

Okres gwarancji

Punkty

III kryterium

Termin płatności

Punkty

(łącznie)

1

Ul. Fabryczna 20a

31-553 Kraków

60

30

10

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

KZ.271.8.2018                                                                                                 Walim, 31.07.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 31.07.2018 r.

 

 

 

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA: 1.455.435,63 zł brutto

 

Część I zamówienia:1.399.310,73 zł brutto

Część II zamówienia: 56.124,90 zł brutto

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

CZĘŚĆ 1 (Zadanie 1 - Urządzenia multimedialne)

Wpłynęły: 2 oferty

 

1. Trias AVI Sp. z o.o., Ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa

Cena oferty: 999.199,11 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

2. New Amsterdam Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

Cena oferty: 1.331.679,73 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

 

CZĘŚĆ 2 (Zadanie 2 - Meble)

Wpłynęła: 1 oferta

 

1. New Amsterdam Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków

Cena oferty: 112.975,50 zł brutto

Termin wykonania: 15.05.2019 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Termin płatności: 30 dni

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 125-285102 (przekazane do DUUE w dn. 29.06.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 03.07.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający nanosi zmianę w treści SIWZ, zał. nr 1, 3a oraz 3b do SIWZ. Dodane i zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 03.07.2018 r." (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

 


UWAGA !!!

W dn. 27.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytania do SIWZ z dn. 19.06.2018 r. oraz zmienia treść załącznika nr 8a do SIWZ. 

U dołu strony dostępne są pytania i odpowiedzi w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.06.2018 r." oraz zaktualizowany zał. nr 8a do SIWZ.

 


 

UWAGA !!! 

W związku z wpłynięciem istotnych pytań do SIWZ Zamawiający przedłuża terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi i wprowadzenie ewentualnych zmian w treści ogłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający, ogłoszeniem nr 2018/S 118-268135 (przekazane do DUUE w dn. 20.06.2018 r.), Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 31.07.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 31.07.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 22.06.2018 r."

 


 

 UWAGA !!!

W dn. 13.06.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytanie do SIWZ z dn. 29.05.2018 r. Treść pytania i odpowiedzi dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dn. 29.05.2018 r." 

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 102-233061 (przekazane do DUUE w dn. 29.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 31.05.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ, dodaje załącznik pn. "Tabela stanowisk", a także udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 24.05.2018 r. Dodane i zaktualizowane załączniki dostępne są u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 29.05.2018 r." (zmiany w SIWZ naniesiono kolorem czerwonym).

 


 

UWAGA !!! 

W związku z wpłynięciem istotnych pytań do SIWZ pojawia się konieczność przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi i wprowadzenie zmian w treści ogłoszenia.

W związku z powyższym Zamawiający, ogłoszeniem nr 2018/S 100-228514 (przekazane do DUUE w dn. 25.05.2018 r.), Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 27.06.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 27.06.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 29.05.2018 r."

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 096-218884 (przekazane do DUUE w dn. 18.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany (dodatkowe informacje) w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 23.05.2018 r."

 


 

UWAGA !!!

Ogłoszeniem nr 2018/S 092-208795 (przekazane do DUUE w dn. 11.05.2018 r.) Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia. Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 16.05.2018 r."

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ oraz zał. 1, 3a, 3b, 4a, 6 do SIWZ, a także dodaje instrukcję wypełniania JEDZ. Dodane i zaktualizowane zał?czniki dostępne s? u dołu strony w spakowanym pliku pn. "Zmiany z dn. 11.05.2018 r." (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

 


 

 UWAGA !!!

W dn. 15.05.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzina pytania do SIWZ z dn. 08.05.2018 r. oraz z dn. 09.05.2018 r. Treść pytań i odpowiedzi dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 08-09.05.2018 r." 

 


 

UWAGA !!! 

Ogłoszeniem nr 2018/S 090-202865 w DUUE Zamawiajacy wprowadza zmiany w treści ogłoszenia przesuwając termin składania ofert na dzień 05.06.2018 r. godz. 12:00, a termin otwarcia ofert na dzień 05.06.2018 r. godz. 12:15.

Treść zmiany dostępna jest u dołu strony w załączniku pn. "Zmiana ogłoszenia DUUE 12.05.2018 r."

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu DUUE (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (657kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (454kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 JEDZ (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3a Umowa (483kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3b Umowa (481.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4a Minimalne parametry techniczne (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4b Minimalne parametry techniczne (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Dokumentacja projektowa (21.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Lista podmiotów (433.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8a Formularz cenowy (536.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8b Formularz cenowy (485.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 12.05.2018 r. (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 08-09.05.2018 r. (469.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 16.05.2018 r. (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 11.05.2018 r (3.7MB) Zapisz dokument  
Zmiana ogłoszenia DUUE 23.05.2018 r. (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 29.05.2018 r. (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 29.05.2018 r. (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 29.05.2018 (633.3kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 29.05.2018 r. (79.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 22.06.2018 r. (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 19.06.2018 r. (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8a Formularz cenowy - zmiana z dn. 27.06.2018 r. (543kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia DUUE 03.07.2018 r. (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 03.07.2018 r (1005.6kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (142.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2018-04-17 09:57:39
Wprowadził do systemu:Justyna Kłos
Data wprowadzenia:2018-04-17 09:57:41
Opublikował:Justyna Kłos
Data publikacji:2018-04-17 09:59:01
Ostatnia zmiana:2018-10-15 08:28:35
Ilość wyświetleń:953

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij