UCHWAŁA Nr XXIV/128/2004


UCHWAŁA Nr XXIV/128/2004

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 15 września 2004 r.

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy przysiółka wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie? Na podstawie art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r Nr 166poz.1612) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z pó?niejszymi zmianami)

Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Występuje się o zmianę urzędowej nazwy przysiółka wsi Dziećmorowice - Nowa Wioska na Nowa Wie?

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Gminy

Jan Rudnicki