Uchwała Nr XXIV/127/2004


UCHWAŁA Nr XXIV/127/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 15 września 2004 r. W sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów : 1. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 130% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej-uczeń korzysta z posiłków nieodpłatnie. 2. Jeżeli dochód w rodzinie ucznia kształtuje się - powyżej 130% - do 180% kryterium określonego w § 1 pkt. 1 zwrot w wysokości 50% wartości posiłku - powyżej 180% kryterium określonego w § 1 pkt. 1-zwrot w wysokości 100% wartości posiłku § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim § 3 Traci moc uchwała Nr XI/61/99 z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie udzielenia dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole pomocy w formie dożywiania i zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Zmiana Uchwały Nr XI/61/99 z dnia 31 maja 1999 r. spowodowana jest zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U Nr 64 poz. 593 z pó?niejszymi zmianami) Nowa ustawa wprowadziła nowe kryteria dochodowe rodziny uprawniające do udzielenia pomocy rodzinie oraz zmiany sposobu współfinansowania zadań własnych gminy przez specjalne programy osłonowe