Dowóz dzieci 1/07
Walim, 2007-07-10
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
 
 Dot. świadczenia usług przewozowych dzieci klas 0-III w roku szkolnym 2007/08 z miejsca zamieszkania z terenu Dziećmorowic i Starego Julianowa do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu - dzielnica Rusinów Liczba dzieci korzystających z przewozu 25 z tego 4 dzieci ze Starego Julianowa.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
Kod 58-320 Walim
Strona WWW
E-mail gzosz@wp.pl
Godziny urządowania 7:00 - 15,30
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 4pkt8 Prawa zamówień Publicznych
 
3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych
 warunków zamówienia: walim.bip.net.pl "GZOSz.
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za pobraniem pocztowym
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
przewóz dzieci odbywać się będzie wg następujących wstępnie kursów:
Kurs ranny -Stary Julianów odjazd 7:10, Dziećmorowice (koścowy przystanek MZK ) odjazd 7:20 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu.
Kurs powrotny - odjazd ze Szkoły Nr 31 o godz. 12,30 do Dziećmorowic i Starego Julianowa
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
 
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Dowóz dzieci do szkół
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia:
2007-09-03 do 2008-06-23
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cen. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100 %
 
 
10) miejsce i termin składania ofert:
  w siedzibie zamawiającego
 Gminny Zespół Obsługi Szkół
 Boczna 8
 Kod 58-320 Walim
 
do dnia 06.08.2007r do godz. 10:00
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
  w siedzibie zamawiającego Gminny Zespół Obsługi Szkół
Boczna 8
Kod 58-320 Walim
Pokój
 
dnia 06.08.2007 o godz. 12:00.
                          
12) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2007-06-09
                          
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
      nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
      nie dotyczy
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
       nie dotyczy
 
16)termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 2007-07-10 pod numerem 115595
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu
___________________________________
 Nazwa zamawiającego
 
Załączniki do pobrania:
 SIWZ
Zał. Nr 1 " formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał. Nr 3. - projekt umowy
Zał. Nr 4 - wykaz wykonanych robót /dostaw/usług