Uchwała nr XXXIII/123/2004


UCHWAŁA Nr XXIII/123/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z pó?niejszymi zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: § 1 1. W celu opracowania projektu budżetu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy opracowują w terminie do 30 września każdego roku plan zapotrzebowania na środki finansowe i plan wydatków jednostki wraz z częścią informacyjną zawierającą: - Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z określeniem zadań rzeczowych, które będą realizowane przez tą jednostkę w następnym roku budżetowym, - Plan zadań inwestycyjnych, - Plan utrzymania jednostki z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. 2. Kierownicy referatów oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy opracowują w terminie 30 września każdego roku wycinkowe materiały planistyczne do budżetu roku następnego, dotyczące merytorycznie prowadzonego zakresu spraw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i określeniem zadań rzeczowych. 3. Materiały planistyczne o których mowa w pkt. l i 2 opracowane są na podstawie wska?ników przyjętych do budżetu państwa, ujętych w corocznie wydawanym Zarządzeniu Wójta Gminy. 4. Radni Gminy w terminie do 30 września każdego roku mogą składać wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego. 5. Rady sołeckie w terminie do 30 września każdego roku mogą składać wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego. § 2 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysków, realizujące zadania Gminy i ubiegające się o dotacje z budżetu na ich wykonanie składają wnioski w tej sprawie do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego planowany rok budżetowy. Wnioski złożone w terminie pó?niejszym nie będą rozpatrywane. 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określony jest odrębną uchwałą. § 3 Materiały planistyczne opracowane przez zakłady budżetowe Gminy powinny zawierać: - Wielkość planowanych przychodów z działalności, - Wielkość kosztów bieżących tej działalności, i - Wielkość dotacji planowanej z budżetu, - Planowany wska?nik rentowności oraz szczegółową kalkulacje i uzasadnienie wielkości przyjętych w materiałach. § 4 Materiały planistyczne oraz wnioski o dotację podlegają zbiorczemu zestawieniu przez Skarbnika Gminy. Skarbnik na podstawie tych materiałów, oraz skalkulowanych dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji ż budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej w terminie do 30 października roku poprzedzającego planowany rok budżetowy i przedkłada Wójtowi Gminy wraz z obja?nieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. § 5 Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materiałów, opracowanych przez Skarbnika Gminy, projekt budżetu gminy i wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz obja?nieniami przedstawia: a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, b) Radzie Gminy wraz z materiałami planistycznymi jednostek organizacyjnych gminy najpó?niej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. § 6 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych. 2. Jednostki, o których mowa w ust. l opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych o których mowa w ust. l, nie pó?niej jednak niż do dnia 22 grudnia. § 7 1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady. 2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu. 3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać śródło jego sfinansowania. 4. Opinie Komisji przedstawiane są komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Przewodniczącemu Rady Gminy. 5. W posiedzeniu Komisji właściwej do spraw Budżetu opiniującej projekt budżetu uczestniczą przewodniczący pozostałych Komisji. § 8 1. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji właściwej do spraw Budżetu oraz opinią Regionalej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni przedkłada Radzie skorygowany projekt budżetu. 2. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia Wójta. § 9 Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie pó?niej niż do 31 marca roku budżetowego. §10 Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej podstawa gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy. §11 Bez zgody Wójta Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu. §12 I. Projekt uchwały budżetowej obejmuje: 1. Prognozowane dochody budżetu gminy według ważniejszych śródeł i działów klasyfikacji budżetowej, 2. Wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem: a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - dotacji, - wydatków na obsługę długu gminy, - wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, b) wydatków majątkowych: 3. śródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy, 4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, 6. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i środków specjalnych, 7. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych, 8. Upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy, 9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 11.Dotacje, 12 .Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie Gminy, której powierzono realizację tych zadań. II. Uchwała budżetowa może zawierać: 1. Upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy. 2. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 128 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych. 3. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy. III. W uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. §13 Obja?nienia do projektu budżetu winny zawierać: a) W zakresie dochodów - omówienie poszczególnych śródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji, b) W zakresie wydatków - uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem: - dotacji udzielonych z budżetu, - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków na inwestycje, c) Omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, d) Omówienie śródeł przychodów i rozchodów w zakładach budżetowych, e) Informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmującą między innymi: - nazwę inwestycji, - śródła finansowania, - ogólny koszt inwestycji, - datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, - inne dane uzupełniające §14 Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać: - dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania prawa posiadania, - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, § 15 Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty: 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta, 2. Odczytanie opinii komisji i wniosków radnych, 3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 4. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych, 5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. § 16 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §17 Traci moc Uchwała Nr XII/67/99 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 1999r w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. §18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki Uzasadnienie do uchwały XXIII/123/2004 Przygotowany projekt uchwały sporządzono w związku z licznymi wnioskami radnych w trakcie prac nad uchwaleniem budżetu na 2004 rok. Niektóre zapisy zawarte w poprzedniej uchwale w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych stały się nieaktualne. Sporządził: LM