Uchwała nr XXII/115/2004


U C H W A Ł A NR XXII/115/2004 R a d y G m i n y w W a l i m i u z dnia 25 czerwca 2004r W sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z pó?n. zmianami ) oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 z pó?n. zmianami ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 1993r Nr.94, poz 431 z pó?n. zmianami ) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r Nr.200 poz.1682 z pó?n. zmianami ) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych. 2. Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw. 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso pobranego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w następującej wysokości : - Dziećmorowice - 7, 20% - Glinno - 10,70% - Jugowice - 10,70% - Michałkowa - 12,50% - Niedświedzica - 16,60% - Olszyniec - 16,20% - Rzeczka - 14,30% - Walim - 7,80% - Zagórze Śląskie - 12,10% - 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % pobranych zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. § 2 Traci moc Uchwała Nr XIII/50/91 Rady Gminy w Walimiu z dnia 02 lipca 1991r w sprawie ustalenia stawek procentowych wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2004r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki