Uchwała Nr XXII/113/2004


UCHWAŁA Nr XXII/113/2004

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w WalimiuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z pó?. zmianami/ Rada Gminy w Walimiu uchwala:STATUTOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIUROZDZIAŁ IPostanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr. 64 ,poz. 593 z pó?. zm.).2. Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z pó?. zm. 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr. 15, poz. 148 z pó?. zm.4. Uchwały nr XI/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Walimiu z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki realizującej zadania w zakresie pomocy społecznej 5. Niniejszego Statutu.

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu jest gminną jednostką budżetową

§ 3

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Walim

§ 4

Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Walim

§ 5

1.Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w ustawie o pomoc społecznej. 2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej ROZDZIAŁ IICele i zakres działania

§ 6

Do zadań Ośrodka należy w szczególności realizacja odpowiednich przepisów :1. ustawy o pomocy społecznej2. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych3. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym4. ustawy o świadczeniach rodzinnych5. innych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ROZDZIAŁ III Struktura Organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 7

1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz,2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy,3. Bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy,4. Kierownikowi podlegają pracownicy OPS zatrudnieni na podstawie umowy o pracęZakresy czynności i odpowiedzialności pracowników określa kierownik.

§ 8

Do kompetencji i obowiązków kierownika OPS należy w szczególności:1. Kierowanie bieżącą pracą OPS 2. Bezpośredni nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez pracowników OPS3. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych4. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy5. Opracowanie regulaminu organizacyjnego OPS6. Kierownik jest upoważniony do zawierania umów w zakresie obowiązujących przepisów prawa-w sprawach związanych z działalnością Ośrodka7. Jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy8. Wydaje akty prawne o charakterze wewnętrznym

§ 9

Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

§ 10

1. Kierownik Ośrodka ustala szczegółową wewnętrzną organizację ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu prze Wójta Gminy WalimROZDZIAŁ IVGospodarka finansowa

§ 11

1. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych 2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy.3. Do śródeł finansowania Ośrodka należą w szczególności:a) dotacja z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych gminie a realizowanych przez Ośrodekb) dotacja z budżetu gminy w zakresie zadań własnych realizowanych przez OśrodekROZDZIAŁ VZmiana Statutu

§ 12

1.Zmiany w Statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały

§ 13

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.ROZDZIAŁ VIPrzepisy końcowe

§ 14

Ośrodek Pomocy Społecznej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

§ 15

1. Traci moc Uchwała Nr XIII/52/91 Rady Gminy w Walimiu z dnia 2 lipca 1991r w sprawie ustalenia statutu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu i udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej i Uchwała Nr XXIX/123/93 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIII/52/91 w sprawie ustalenia Statutu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

§ 16

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 § 17

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki