Uchwała nr XXI/107/2004


UCHWAŁA Nr XXI/107/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 27 maja 2004 r. W sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach śląskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu wyraża negatywną opinię w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach śląskich. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Urząd Marszałkowski Województwa DolnoŚląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej pismem z dnia 22 kwietnia 2004 r. przesłał projekt uchwały do zaopiniowania wraz z uzasadnieniem które przedstawia się poniżej. ?Proponuje się przekształcenie Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach śląskich w ten sposób, że ogranicza się działalność i udzielanie świadczeń zdrowotnych w jego jednostce organizacyjnej-Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, poprzez zmniejszenie liczby łóżek tego zakładu z 85 do 33. W dniu 25 września 2003 r. Dyrektor Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach śląskich wystąpił do zarządu Województwa DolnoŚląskiego o wyrażenie zgody na przekazanie części działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej, jako najbardziej deficytowej dla szpitala, dla podmiotu, który deklarowałby chęć jej prowadzenia. Powyższe rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała zarówno Rada Społeczna ja i związki zawodowe szpitala. Zarząd województwa DolnoŚląskiego uchwałą Nr 720/II/03 z dnia 12.11.2003 zaakceptował regulamin przetargu na wydzierżawienie części nieruchomości szpitala wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności w zakresie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W regulaminie jako warunek ujęto zastrzeżenie przejęcia opieki nad pacjentami wydzierżawionego pawilonu szpitala oraz przejęcie 18 osób personelu obsługującego tę część działalności. W wyniku rozstrzygnięcia wzmiankowanego przetargu nastąpiło podpisanie umowy dzierżawy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Dr Vito Sp. z.o.o z siedzibą we Wrocławiu ul. Obornicka 8. W związku z powyższym zasadnym jest ograniczenie części działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Szpitala z dniem 31 sierpnia 2004 r. celem umożliwienia przejęcia jej, zgodnie z zawartą przez Szpital umową, przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dr Vito. Dla zabezpieczenia pacjentów wskazano również palcówkę w Kowarach, jako wykonującą przedmiotowe świadczenia.? Rada Gminy w Walimiu zapoznając się z uzasadnieniem przedstawionym przez Urząd Marszałkowski, negatywnie opiniuje powyższą sprawę.